لغات مشابه
to be deferred : پس افتادن ،عقب افتادن

to be derailed : از خط بيرون افتادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: