لغات مشابه
to bear arms : سربازى کردن ،خدمت نظام کردن

to bear away : ربودن( جايزه) ،بردن

to bear down : غلبه کردن بر،برانداختن

to bear enmity : دشمنى داشتن ،دشمنى ورزيدن ،کينه ورزيدن

to bear fruit : باريا ميوه دادن

to bear hard : جفاکردن ،زوراوردن

to bear in mind : درنظرداشتن

to bear oneself : حرکت کردن

to bear out : تاب اوردن ،تحمل کردن

to bear pressure upon : فشار اوردن بر

to bear testimony : گواهى دادن ،شهادت دادن

to bear up : تاب اوردن ،نا اميدنشدن ،نگهدارى کردن

to bear with a person : باکسى ساختن ياسازش کردن

to bear witness : گواهى دادن

to bear witness to (or of) : گوهى دادن به ،شهادت دادن نسبت به

to beat a child : کتک زدن بچه

to beat a path : کوبيدن يک جاده

to beat a retreat : عقب نشينى کردن ،کوس عقب نشينى

to beat about the bush : سر راست حرف نزدن ،بطورغيرمستقيم کارى راکردن

to beat at a door : درکوبيدن

to beat back : پس زدن ،عقب گذاشتن

to beat black and blue : کوفته ياکبودکردن

to beat down : پايين اوردن( بها)،خردکردن

to beat in : خردکردن ،له کردن

to beat into : فروکردن ،چپاندن در

to beat the air : کوشش بيهوده کردن ،مگس درهوارگ زدن

to beat time : ضلاب يافاصله ضربى گرفتن

to beat up : زدن( تخم مرغ)

to beat up for : جمع اورى کردن( باکوس)

to beat up the quarters of any : بديدن کسى رفتن ،سروقت کسى رفتن ،eno

to bechon to a person to come : اشاره بکسى کردن براى دعوت وى

to become a : اشناشدن

to become a byword : انگشت نماشدن ،ضرب المثل شدن

to become a necessity : لزوم پيدا کردن ،لازم شدن

to become a proverb : ضرب المثل شدن ،عبرت شدن

to become of : رخ دادن به ،بسر...امدن

to become personal : وارد شخصيات شدن

to beentranced withjoy : از خوشى غش کردن

to beg for a thing : چيزى راخواهش کردن ياگدايى کردن

to beg leave : اجازه رفتن ،خواستن

to beg the question : نکته مورد منازعه رامسلم فرض کردن

to beg your pardon : پوزش مى خواهم ،معذرت مى خواهم

to begin again : ازنواغازکردن ،ازسرگرفتن

to begin upon : دست بکار...شدن

to begin with : اولا،اصلا،اصلش

to behave ill : بد رفتارى کردن ،بد سلوک کردن

to behave oneself : درست رفتارکردن( ياسلوک کردن) ،ادب نگاه داشتن

to behave toward : رفتارکردن نسبت به

to bein chase anything : درتعقيب چيزى بودن

to belie oneself : دروغگودرامدن

to believe in a person : بکسى ايمان اوردن

to believe in palmistry : بکف بينى عقيده داشتن

to bell the cat : زين برگرگ نهادن

to bellow forth : با نعره گفتن

to bellow out : بانعره گفتن

to bend effort : صرف قوه کردن ،کوشش کردن ،اقدام کردن

to bend or draw the bow : کمان کشيدن ،کمان را چله کردن

to bend the knee : خم کردن زانو

to bend the knee in prayer : رکوع کردن

to benvmb with cold : از سرما بيحس کردن

to berave of ason : بى فرزند کردن

to betake oneself : متوسل شدن ،توسل کردن ،دست زدن ،مبادرت کردن

to bethink oneself : انديشه کردن ،فکرکردن ،بياداوردن ،بخاطراوردن

to betray a secret : رازى را فاش ساختن

to bid a : بدرود گفتن ،خداحافظى کردن ،وداع کردن ،وداع گفتن

to bid a persong : به کسى خدابه همراه گفتن

to bid beads : تسبيح گرداندن

to bid d. to : بمبارزه خواندن ،شيرکردن

to bid fair : اختمال يا اميدوارى دادن

to bid farewell : بدرودگفتن ،خداحافظى کردن

to bid welcome : خوشامد گفتن

to bid(or say)f.to : خداحافظى کردن از،وداع کردن با

to bide ones time : منتظرفرصت شدن

to bill and coo : بوسه بازى کردن ،باهم غنج زدن

to bind a book : صحافى کردن يک کتاب

to bind up a wound : بستن زخم

to bite a file : اهن سردکوبيدن ،اب درهاون ساييدن

to bite the dust : افتادن ،مردن

to black out : سياه کردن ،قلم زدن

to blanch over : پرده پوشى کردن

to blaze up : اتش گرفتن ،ازجادر رفتن

to bleed to death : ازبسيارى خون امدن مردن

to blend colours : زنگ اميزى کردن

to block a ball : نگهداشتن توپ در بازى

to block a hat : قالب کردن يک کلاه

to block a passage : مسدود کردن يک راه

to block out an inage : طرح کردن يک فکر،دراوردن يک تصويردرذهن

to blot out : پاک کردن ،محوکردن ،برانداختن

to blow a whistle : سوت زدن

to blow atrumpet : نواختن شيپور

to blow fire : فوت کردن اتش

to blow great gun : سخت وزيدن

to blow hot and cold : دودل بودن ،وقتى باکسى گرم گرفتن ووقتى سرد شدن

to blow nose : گرفتن بينى

to blow ones own trumpet : خودستايى کردن

to blow out alamp : خاموش کردن چراغ

to blow over : گذشتن ،تمام شدن

to blow the bellows : دميدن ششها

to blow the coals : اتس رادامن زدن

to blow the expense : بى پرواخرج کردن

to blow the gaff : بوق زدن ،توطئه اى را اشکارکردن

to blow up : بادکردن ،ترکيدن

to blunder away : بواسطه سوء اداره تلف کردن

to blunder out : بى فکرانه گفتن ،جويده گفتن

to blunder upon : به تصادف برخوردن به

to board out : بيرون ازخانه خود غذاخوردن

to boat to a mummy : له کردن

to boil over : سر رفتن

to bonnet a person : کلاه کسيراپيش چشمش اوردن ،کلاه سرکسى گذاشتن

to boot : فايده و سود داشتن

to bore a tunnel : نقب زدن ،تونل کندن

to bottom a chair : ته انداختن بصندلى

to bow in or out : با تکان سر کسيرا بدرون يا بيرون راهنمايى کردن

to box the compass : جهات سى ودوگانه قطب نمارابه ترتيب گفتن

to box up : درجاى تنگ قراردادن

to boycott anation : ملتى را تحريم قراردادن

to boycott goods : تحريم کردن کالا

to brak through an obstacle : مانعى را برطرف کردن

to brandish a fan : بادبزن جنباندن

to brandish sword : تيغ افشاندن

to bray out : با صداى نکره گفتن

to break a : شکستن ،دونيم کردن

to break a colf : رام کردن يک گوساله

to break a firm : ورشکست شدن يک شرکت

to break a jest : مزه انداختن ،شوخى کردن

to break a law : قانون شکنى

to break a rebellion : خوابا نيدن يک اشوب

to break a seal : مهرى رابرداشتن

to break a way : موانع را ازراه خودبرداشتن

to break apart : شکستن ،جداکردن

to break aset : خراب يا ناقص کردن يک دستگاه

to break bread with a person : پيش کسى نان ونمک خوردن

to break bulk : خالى کردن بار

to break butterfly on wheel : کوشش بيهوده کردن ،بيهوده صرف نيروکردن

to break company : جدايى کردن

to break contact : اتصال راقطع کردن ،جريان راگسستن

to break down : خراب کردن ،ازپا انداختن

to break forth in to joy : از خوشى فرياد کردن

to break fresh ground : کارنکرده اى راکردن ،راه نرفته اى رارفتن

to break in : رام کردن ،شاخ شکستن ،سوغان( اسب را )گرفتن

to break in flinders : خردکردن( ياشدن)،ريزريزکردن( ياشدن)

to break in pieces : خردکردن

to break loose : ول شدن ،در رفتن

to break news : فاش کردن اخبار

to break off : کندن ،جداکردن ،موقوف کردن ،خاتمه دادن

to break one of a habit : عادتى را ازسرکسى انداختن

to break ones fast : افطارکردن ،ناشتايى خوردن ،روزه( خودرا )خوردن( يابازکردن)

to break open : شکستن ،سوراخ کردن

to break out : درگرفتن ،شايع شدن ،بيرون ريختن ،فاش يا افشاندن

to break rank : صف شکستن ،صف( را )بهم زدن ،بهم خوردن ،بى نظم شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1