لغات مشابه
to bear arms : سربازى کردن ،خدمت نظام کردن

to bear away : ربودن( جايزه) ،بردن

to bear down : غلبه کردن بر،برانداختن

to bear enmity : دشمنى داشتن ،دشمنى ورزيدن ،کينه ورزيدن

to bear fruit : باريا ميوه دادن

to bear hard : جفاکردن ،زوراوردن

to bear in mind : درنظرداشتن

to bear oneself : حرکت کردن

to bear out : تاب اوردن ،تحمل کردن

to bear pressure upon : فشار اوردن بر

to bear testimony : گواهى دادن ،شهادت دادن

to bear up : تاب اوردن ،نا اميدنشدن ،نگهدارى کردن

to bear with a person : باکسى ساختن ياسازش کردن

to bear witness : گواهى دادن

to bear witness to (or of) : گوهى دادن به ،شهادت دادن نسبت به

to beat a child : کتک زدن بچه

to beat a path : کوبيدن يک جاده

to beat a retreat : عقب نشينى کردن ،کوس عقب نشينى

to beat about the bush : سر راست حرف نزدن ،بطورغيرمستقيم کارى راکردن

to beat at a door : درکوبيدن

to beat back : پس زدن ،عقب گذاشتن

to beat black and blue : کوفته ياکبودکردن

to beat down : پايين اوردن( بها)،خردکردن

to beat in : خردکردن ،له کردن

to beat into : فروکردن ،چپاندن در

to beat the air : کوشش بيهوده کردن ،مگس درهوارگ زدن

to beat time : ضلاب يافاصله ضربى گرفتن

to beat up : زدن( تخم مرغ)

to beat up for : جمع اورى کردن( باکوس)

to beat up the quarters of any : بديدن کسى رفتن ،سروقت کسى رفتن ،eno

to bechon to a person to come : اشاره بکسى کردن براى دعوت وى

to become a : اشناشدن

to become a byword : انگشت نماشدن ،ضرب المثل شدن

to become a necessity : لزوم پيدا کردن ،لازم شدن

to become a proverb : ضرب المثل شدن ،عبرت شدن

to become of : رخ دادن به ،بسر...امدن

to become personal : وارد شخصيات شدن

to beentranced withjoy : از خوشى غش کردن

to beg for a thing : چيزى راخواهش کردن ياگدايى کردن

to beg leave : اجازه رفتن ،خواستن

to beg the question : نکته مورد منازعه رامسلم فرض کردن

to beg your pardon : پوزش مى خواهم ،معذرت مى خواهم

to begin again : ازنواغازکردن ،ازسرگرفتن

to begin upon : دست بکار...شدن

to begin with : اولا،اصلا،اصلش

to behave ill : بد رفتارى کردن ،بد سلوک کردن

to behave oneself : درست رفتارکردن( ياسلوک کردن) ،ادب نگاه داشتن

to behave toward : رفتارکردن نسبت به

to bein chase anything : درتعقيب چيزى بودن

to belie oneself : دروغگودرامدن

to believe in a person : بکسى ايمان اوردن

to believe in palmistry : بکف بينى عقيده داشتن

to bell the cat : زين برگرگ نهادن

to bellow forth : با نعره گفتن

to bellow out : بانعره گفتن

to bend effort : صرف قوه کردن ،کوشش کردن ،اقدام کردن

to bend or draw the bow : کمان کشيدن ،کمان را چله کردن

to bend the knee : خم کردن زانو

to bend the knee in prayer : رکوع کردن

to benvmb with cold : از سرما بيحس کردن

to berave of ason : بى فرزند کردن

to betake oneself : متوسل شدن ،توسل کردن ،دست زدن ،مبادرت کردن

to bethink oneself : انديشه کردن ،فکرکردن ،بياداوردن ،بخاطراوردن

to betray a secret : رازى را فاش ساختن

to bid a : بدرود گفتن ،خداحافظى کردن ،وداع کردن ،وداع گفتن

to bid a persong : به کسى خدابه همراه گفتن

to bid beads : تسبيح گرداندن

to bid d. to : بمبارزه خواندن ،شيرکردن

to bid fair : اختمال يا اميدوارى دادن

to bid farewell : بدرودگفتن ،خداحافظى کردن

to bid welcome : خوشامد گفتن

to bid(or say)f.to : خداحافظى کردن از،وداع کردن با

to bide ones time : منتظرفرصت شدن

to bill and coo : بوسه بازى کردن ،باهم غنج زدن

to bind a book : صحافى کردن يک کتاب

to bind up a wound : بستن زخم

to bite a file : اهن سردکوبيدن ،اب درهاون ساييدن

to bite the dust : افتادن ،مردن

to black out : سياه کردن ،قلم زدن

to blanch over : پرده پوشى کردن

to blaze up : اتش گرفتن ،ازجادر رفتن

to bleed to death : ازبسيارى خون امدن مردن

to blend colours : زنگ اميزى کردن

to block a ball : نگهداشتن توپ در بازى

to block a hat : قالب کردن يک کلاه

to block a passage : مسدود کردن يک راه

to block out an inage : طرح کردن يک فکر،دراوردن يک تصويردرذهن

to blot out : پاک کردن ،محوکردن ،برانداختن

to blow a whistle : سوت زدن

to blow atrumpet : نواختن شيپور

to blow fire : فوت کردن اتش

to blow great gun : سخت وزيدن

to blow hot and cold : دودل بودن ،وقتى باکسى گرم گرفتن ووقتى سرد شدن

to blow nose : گرفتن بينى

to blow ones own trumpet : خودستايى کردن

to blow out alamp : خاموش کردن چراغ

to blow over : گذشتن ،تمام شدن

to blow the bellows : دميدن ششها

to blow the coals : اتس رادامن زدن

to blow the expense : بى پرواخرج کردن

to blow the gaff : بوق زدن ،توطئه اى را اشکارکردن

to blow up : بادکردن ،ترکيدن

to blunder away : بواسطه سوء اداره تلف کردن

to blunder out : بى فکرانه گفتن ،جويده گفتن

to blunder upon : به تصادف برخوردن به

to board out : بيرون ازخانه خود غذاخوردن

to boat to a mummy : له کردن

to boil over : سر رفتن

to bonnet a person : کلاه کسيراپيش چشمش اوردن ،کلاه سرکسى گذاشتن

to boot : فايده و سود داشتن

to bore a tunnel : نقب زدن ،تونل کندن

to bottom a chair : ته انداختن بصندلى

to bow in or out : با تکان سر کسيرا بدرون يا بيرون راهنمايى کردن

to box the compass : جهات سى ودوگانه قطب نمارابه ترتيب گفتن

to box up : درجاى تنگ قراردادن

to boycott anation : ملتى را تحريم قراردادن

to boycott goods : تحريم کردن کالا

to brak through an obstacle : مانعى را برطرف کردن

to brandish a fan : بادبزن جنباندن

to brandish sword : تيغ افشاندن

to bray out : با صداى نکره گفتن

to break a : شکستن ،دونيم کردن

to break a colf : رام کردن يک گوساله

to break a firm : ورشکست شدن يک شرکت

to break a jest : مزه انداختن ،شوخى کردن

to break a law : قانون شکنى

to break a rebellion : خوابا نيدن يک اشوب

to break a seal : مهرى رابرداشتن

to break a way : موانع را ازراه خودبرداشتن

to break apart : شکستن ،جداکردن

to break aset : خراب يا ناقص کردن يک دستگاه

to break bread with a person : پيش کسى نان ونمک خوردن

to break bulk : خالى کردن بار

to break butterfly on wheel : کوشش بيهوده کردن ،بيهوده صرف نيروکردن

to break company : جدايى کردن

to break contact : اتصال راقطع کردن ،جريان راگسستن

to break down : خراب کردن ،ازپا انداختن

to break forth in to joy : از خوشى فرياد کردن

to break fresh ground : کارنکرده اى راکردن ،راه نرفته اى رارفتن

to break in : رام کردن ،شاخ شکستن ،سوغان( اسب را )گرفتن

to break in flinders : خردکردن( ياشدن)،ريزريزکردن( ياشدن)

to break in pieces : خردکردن

to break loose : ول شدن ،در رفتن

to break news : فاش کردن اخبار

to break off : کندن ،جداکردن ،موقوف کردن ،خاتمه دادن

to break one of a habit : عادتى را ازسرکسى انداختن

to break ones fast : افطارکردن ،ناشتايى خوردن ،روزه( خودرا )خوردن( يابازکردن)

to break open : شکستن ،سوراخ کردن

to break out : درگرفتن ،شايع شدن ،بيرون ريختن ،فاش يا افشاندن

to break rank : صف شکستن ،صف( را )بهم زدن ،بهم خوردن ،بى نظم شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تفسیر عکس رادیو لوژی
سرطان و راههای پیشگیری
کبد چرب
متابولومیکس گیاهان دارویی
ارگونومی در کفش ورزشی
پاورپوینت استرین
آشنایی با مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
پاورپوینت ورزش والیبال
بودجه ریزی عملیاتی و چالش های آن در ایران
پاورپوینت تصویب بودجه
بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
سیستم های مدیریت محتوا
ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
پاورپوینت افزون کنشی
پاورپوینت تاثیر ازدواج بر سلامت روان
تاثیر جهانی شدن بر سیستم­های سکونت گاهی
جان دیوئی رهبر عملگرایی در آمریکا