لغات مشابه
to breathe ones last : نفس اخر راکشيدن

to breathe out air : دم براوردن

to breed in and in : پيوسته باخويشاوندان پيوندکردن ،باقوم وخويش وصلت کردن

to brew rebellion : توطئه شورش کردن

to bribe to silence : حق سکوت دادن

to brighten up : روشن شدن ،بازشدن( هوا)

to brim over : لبريزشدن

to bring a bout : فراهم کردن ،بوقوع رساندن

to bring a bout by intrigue : بدسيسه يا پشت هم اندازى فراهم کردن

to bring a return : درامد دادن

to bring about : فراهم کردن

to bring any one to his knees : کسيرارافرمان خوداوردن ،کسيرامعلم کردن ،کسيرابلابه انداختن

to bring back : بازاوردن ،برگرداندن

to bring down : پايين اوردن ،پست کردن

to bring existence : بوجوداوردن ،هستى دادن

to bring forth : زاييدن ،موجب شدن ،مطرح کردن

to bring forward : بصفحه ديگربردن

to bring good luck : خوش قدم بودن ،خوش يمن بودن ،شگون داشتن

to bring grist to the mill : نان دراب دارد

to bring home : حالى کردن ،ثابت کردن

to bring in : تازه اوردن ،ابداع کردن

to bring in to line : در صف اوردن ،وفق دادن ،موافق ،(به همکارى ) کردن

to bring into contact : تماس دادن ،پيوستن

to bring into focus : درکانون متمرکزکردن( ياتمرکزدادن)،بکانون يامرکزاوردن

to bring into play : بکارانداختن ،دايرکردن

to bring odium on : مورد نفرت قرار دادن ،ننگين کردن

to bring off : رهانيدن ،نيک انجام ساختن

to bring out : بيرون اوردن ،منتشرکردن

to bring out in relief : برجسته يا روشن کردن

to bring through : خوب انجام دادن ،بهبودى دادن

to bring tl light : روشن کردن ،معلوم کردن

to bring to a stop : موقوف کردن ،بس کردن ،جلو( چيزى ) را گرفتن

to bring to a termination : بپايان رساندن

to bring to an end : به پايان رساندن ،خاتمه دادن

to bring to an issve : انجام دادن ،به نتيجه رساندن

to bring to bay : به تنگنارساندن ،عاجزکردن

to bring to book : بازخواست کردن از،حساب پس گرفتن

to bring to effect : انجام دادن ،اجراکردن

to bring to mind : بيادانداختن

to bring to nought : هيچ کردن ،خراب کردن

to bring to pass : بوقوع رساندن

to bring to ruin : خانه خراب کردن ،فناکردن ،بزمين زدن

to bring to the hammer : هراج کردن بهراج فروختن

to bring to the proof : ازمودن ،محک زدن ،به تجربه رساندن ،ازمايش کردن ،امتحان کردن

to bring up : تقديم يا مطرح کردن ،تربيت کردن ،پروردن ،بالا اوردن

to bring up the rear : از عقب امدن

to broad cast information : خبرى که درهمه جا منتشر شود

to broadcast seed : تخمى که درهمه جا پاشيده شود

to bruit abroad : انتشاردادن ،شايع کردن

to brush over : دست کارى کردن ،هنگام عبورپوز زدن ،مختصراقلم زدن

to brush up : پرداختن ،پاک کردن

to bubble over with wrath : جوش زدن( ازخشم)،خروشيدن

to buck up : جنبيدن ،فرزشدن ،نيروياجرات بخود دادن

to buckle oneself : اماده شدن

to buckle to : سخت بکارچسبيدن

to build castles in the air : خيالات خام پختن ،هوس خام پختن

to build up areputation : شهرت يا ابرويى براى خود درست کردن

to burn a hole : سوزاندن ،سوراخ کردن

to burn away : سوختن و تمام شدن

to burn blue : شعله يا نور ابى دادن

to burn down ar low : اهسته ترسوختن

to burn into : خوب داغ کردن ،نشان گودگذاشتن

to burn ones fingers : ازدخالت ياتندى درکاربدى ديدن

to burn out : سوختن ،خاموش شدن

to burn the midnighoil : شب نشينى کردن

to burn up : سوزاندن و از ميان بردن

to burst in : سرزده امدن

to burst in to a laugh : زير خنده زدن ،بى اختيارخنديدن

to burst into flames : علوگرفتن ،اتش گرفتن ،مشتعل شدن

to burst into tears : زيرگريه زدن ،مانند انارترکيدن

to burst out : فريادکردن ،ندادردادن

to burst out laughing : زيرخنده زدن ،قاه قاه خنديدن

to burst upon the view : ناگهان به چشم عموم پديدارشدن

to burst with joy : از خوشى در پوست خود نگنجيدن

to burst with pride : زبادغرور ترکيدن

to bury alive : زنده بگورکردن ياگذاشتن

to bury the hatchet : اشتى کردن

to busy oneself : خودرا مشغول کردن

to butt out : پيش امدگى پيداکردن

to butt weld : از سرجوش دادن

to buy a pig in a poke : چيزيرا نديده خريدن ،معامله سربسته کردن

to buy back : بازخريدن ،پس خريدن

to buy for cash : نقد کردن

to buy in : براى خودبرداشتن

to buy into : سهام خريدن در

to buy off : با پول معاف کردن

to buy on condition : شرط خريدن

to buy on trial : بشرط امتحان خريدن

to buy out anyone : سهم يا کسب کسيرا خريدن

to buy over : بارشوه راضى کردن

to by blue muder : فرياد کردن ،دادزدن

to c. ata difficulty : ازسختى شانه خالى کردن

to calculate on : فرض خودرا روى چيزى بنا نهادن

to call a meeting : (موقع ) جلسه اى را اعلام کردن

to call any one in testimony : از کسى گواهى خواستن( يا استشهاد کردن)

to call back : پس گرفتن ،بازخواندن

to call bad names : فحش دادن به

to call cousins : قوم و خويش داشتن

to call for : خواستن

to call for a : احتياج بدقت داشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی to recoup oneself , معنی to recover damages , معنی to recover lost time , معنی to recover oneself , معنی to redress danger , معنی to reduce an establishment , معنی to reduce to a nonplus , معنی to reduce to extremity , معنی to reduce to writing , معنی to reeeive in a , معنی to reel off silk , معنی to refresh oneself , معنی to rein up , معنی to release for a ransom , معنی to release on parole , معنی to relieve guard , معنی to relieve one of a load , معنی to remain faithful , معنی to remain in force , معنی to remember oneself , معنی to remove a doubt , معنی to rend laths , معنی to render a ssistance , معنی to repeat oneself , معنی to replace a loss , معنی to report for duty , معنی to report oneself , معنی to repose oneself , معنی to represent a play , معنی to request issuance , معنی to request the company of: , معنی to reseat a theatre , معنی to resist an attack , معنی to resist heat , معنی to resolve a doubt , معنی to resort to referendum , معنی to respect oneself , معنی to respect persons , معنی to rest on ones laurels , معنی to rest up , معنی to restor to life , معنی to restorative to life , معنی to retire in to oneself , معنی to return a greeting , معنی to return a v to any one , معنی to rev up , معنی to reveal itself , معنی to rid to hounds , معنی to ride a race , معنی to ride and tie , معنی to ride for a fall , معنی to ride hell for leather , معنی to ride on a horse , معنی to ride one down , معنی to ride out , معنی to ride roughshod , معنی to rig the market , معنی to rime one word with another , معنی to ring a bull , معنی to ring for , معنی to ring off , معنی to ring the changes , معنی to ring the curtain up or down , معنی to ring the knell of anything , معنی to ring up , معنی to rise with the lark , معنی to rise with the sun , معنی to riven laths , معنی to roar deaf , معنی to roar down , معنی to roar with laughter , معنی to roar with pain , معنی to rob peter to pay paul , معنی to rock to sleep , معنی to roll by , معنی to roll a huge snowball , معنی to roll on , معنی to roll up the enemy line , معنی to root up (or out) , معنی to rot off , معنی to rough it , معنی to round into a man , معنی to round on any one , معنی to round up , معنی to rouse oneself , معنی to rouse to action , معنی to row a race , معنی to rub a thing in , معنی to rub away ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز