لغات مشابه
to bring into contact : تماس دادن ،پيوستن

to bring into focus : درکانون متمرکزکردن( ياتمرکزدادن)،بکانون يامرکزاوردن

to bring into play : بکارانداختن ،دايرکردن

to bring odium on : مورد نفرت قرار دادن ،ننگين کردن

to bring off : رهانيدن ،نيک انجام ساختن

to bring out : بيرون اوردن ،منتشرکردن

to bring out in relief : برجسته يا روشن کردن

to bring through : خوب انجام دادن ،بهبودى دادن

to bring tl light : روشن کردن ،معلوم کردن

to bring to a stop : موقوف کردن ،بس کردن ،جلو( چيزى ) را گرفتن

to bring to a termination : بپايان رساندن

to bring to an end : به پايان رساندن ،خاتمه دادن

to bring to an issve : انجام دادن ،به نتيجه رساندن

to bring to bay : به تنگنارساندن ،عاجزکردن

to bring to book : بازخواست کردن از،حساب پس گرفتن

to bring to effect : انجام دادن ،اجراکردن

to bring to mind : بيادانداختن

to bring to nought : هيچ کردن ،خراب کردن

to bring to pass : بوقوع رساندن

to bring to ruin : خانه خراب کردن ،فناکردن ،بزمين زدن

to bring to the hammer : هراج کردن بهراج فروختن

to bring to the proof : ازمودن ،محک زدن ،به تجربه رساندن ،ازمايش کردن ،امتحان کردن

to bring up : تقديم يا مطرح کردن ،تربيت کردن ،پروردن ،بالا اوردن

to bring up the rear : از عقب امدن

to broad cast information : خبرى که درهمه جا منتشر شود

to broadcast seed : تخمى که درهمه جا پاشيده شود

to bruit abroad : انتشاردادن ،شايع کردن

to brush over : دست کارى کردن ،هنگام عبورپوز زدن ،مختصراقلم زدن

to brush up : پرداختن ،پاک کردن

to bubble over with wrath : جوش زدن( ازخشم)،خروشيدن

to buck up : جنبيدن ،فرزشدن ،نيروياجرات بخود دادن

to buckle oneself : اماده شدن

to buckle to : سخت بکارچسبيدن

to build castles in the air : خيالات خام پختن ،هوس خام پختن

to build up areputation : شهرت يا ابرويى براى خود درست کردن

to burn a hole : سوزاندن ،سوراخ کردن

to burn away : سوختن و تمام شدن

to burn blue : شعله يا نور ابى دادن

to burn down ar low : اهسته ترسوختن

to burn into : خوب داغ کردن ،نشان گودگذاشتن

to burn ones fingers : ازدخالت ياتندى درکاربدى ديدن

to burn out : سوختن ،خاموش شدن

to burn the midnighoil : شب نشينى کردن

to burn up : سوزاندن و از ميان بردن

to burst in : سرزده امدن

to burst in to a laugh : زير خنده زدن ،بى اختيارخنديدن

to burst into flames : علوگرفتن ،اتش گرفتن ،مشتعل شدن

to burst into tears : زيرگريه زدن ،مانند انارترکيدن

to burst out : فريادکردن ،ندادردادن

to burst out laughing : زيرخنده زدن ،قاه قاه خنديدن

to burst upon the view : ناگهان به چشم عموم پديدارشدن

to burst with joy : از خوشى در پوست خود نگنجيدن

to burst with pride : زبادغرور ترکيدن

to bury alive : زنده بگورکردن ياگذاشتن

to bury the hatchet : اشتى کردن

to busy oneself : خودرا مشغول کردن

to butt out : پيش امدگى پيداکردن

to butt weld : از سرجوش دادن

to buy a pig in a poke : چيزيرا نديده خريدن ،معامله سربسته کردن

to buy back : بازخريدن ،پس خريدن

to buy for cash : نقد کردن

to buy in : براى خودبرداشتن

to buy into : سهام خريدن در

to buy off : با پول معاف کردن

to buy on condition : شرط خريدن

to buy on trial : بشرط امتحان خريدن

to buy out anyone : سهم يا کسب کسيرا خريدن

to buy over : بارشوه راضى کردن

to by blue muder : فرياد کردن ،دادزدن

to c. ata difficulty : ازسختى شانه خالى کردن

to calculate on : فرض خودرا روى چيزى بنا نهادن

to call a meeting : (موقع ) جلسه اى را اعلام کردن

to call any one in testimony : از کسى گواهى خواستن( يا استشهاد کردن)

to call back : پس گرفتن ،بازخواندن

to call bad names : فحش دادن به

to call cousins : قوم و خويش داشتن

to call for : خواستن

to call for a : احتياج بدقت داشتن

to call for tenders : بمناقصه گذاشتن

to call from within : ازتويا اندرون صدا کردن

to call in : صداکردن ،خواستن ،مطالبه کردن ،دعوت کردن

to call in evidence : گواهى خواستن از،بشهادت طلبيدن ،استشهادکردن از

to call in question : ترديدکردن در

to call into being : هستى دادن ،بوجوداوردن

to call into requisition : باز گرفتن ،بمصادره يا سخره گرفتن

to call off : منحرف يامنصرف کردن

to call on god : بخدادعاکردن

to call out : دادزدن ،بلندصداکردن

to call the rolls : حاضروغايب کردن

to call to account : بازخواست يامواخذه کردن از،حساب خواستن از

to call to mind : بياداوردن ،بخاطراوردن

to call to remembrance : بياداوردن ،بخاطر اوردن

to call to witness : بگواهى خواندن ،بشهادت طلبيدن ،استشهادکردن از

to call together : فراهم اوردن ،جمع کردن

to call up : خواستن( باتلفون)،احضارکردن ،بخاطراوردن ،ياداوردن

to came a howler : به نتيجه نرسيدن ،هيچ شدن

to cap the climax : ازحد گدشتن

to cap verses : مشاعره کردن

to carry a cane : عصادست گرفتن

to carry a piece at safety : تفنگى رادرحالى که ضامن ان انداخته است باخود بردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی curcuma , معنی curcumin , معنی curd , معنی curdle , معنی curdled milk , معنی curdling chemistry , معنی curdy , معنی cure , معنی cure all , معنی cure meat , معنی cure rate , معنی cure seeking , معنی cure time , معنی cure all , معنی cureless , معنی curette , معنی curf , معنی curfew , معنی curia , معنی curialism , معنی curie , معنی curie (ci) , معنی curie constant , معنی curie temperature , معنی curie weiss law , معنی curing , معنی curing (concrete) , معنی curing agent , معنی curing compound , معنی curing membrane , معنی curing oven , معنی curing vessel , معنی curio , معنی curios good , معنی curiosity , معنی curious , معنی curiously , معنی curiousness , معنی curl , معنی curl (in) , معنی curl field , معنی curl hair , معنی curl of the lip , معنی curled , معنی curled letter , معنی curler , معنی curlew , معنی curlicue , معنی curliness , معنی curling stone , معنی curling iron , معنی curling irons , معنی curling pins , معنی curly , معنی curly chip , معنی curly hair , معنی curmudgeon , معنی curmudgeonly , معنی curn , معنی currant , معنی currency , معنی currency of a bill , معنی currency of early islam , معنی current , معنی current asset cycle , معنی current account , معنی current account balance , معنی current address register , معنی current asset , معنی current assets , معنی current breaker , معنی current cell indicator , معنی current collector , معنی current consuming device , معنی current converter , معنی current date , معنی current detector , معنی current direction indicator , معنی current directory , معنی current displacement , معنی current distortion , معنی current divider , معنی current drive , معنی current feedback , معنی current graph , معنی current instruction , معنی current intensity , معنی current liabilites , معنی current limiter ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز