لغات مشابه
to burst out : فريادکردن ،ندادردادن

to burst out laughing : زيرخنده زدن ،قاه قاه خنديدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: