لغات مشابه
to burst out laughing : زيرخنده زدن ،قاه قاه خنديدن

to burst upon the view : ناگهان به چشم عموم پديدارشدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: