لغات مشابه
to burst upon the view : ناگهان به چشم عموم پديدارشدن

to burst with joy : از خوشى در پوست خود نگنجيدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: