لغات مشابه
to burst with joy : از خوشى در پوست خود نگنجيدن

to burst with pride : زبادغرور ترکيدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: