لغات مشابه
to burst with pride : زبادغرور ترکيدن

to bury alive : زنده بگورکردن ياگذاشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: