لغات مشابه
to call bad names : فحش دادن به

to call cousins : قوم و خويش داشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: