لغات مشابه
to carry sword : شمشير جستن

to carry the day : فيروزشدن ،فتح کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: