لغات مشابه
to champ the bit : چيزيرابابى صبرى تحمل کردن

to change colour : تغيير رنگ دادن ،رنگ برنگ شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: