لغات مشابه
to change ones mind : تغيير راى دادن ،(ازخيالى )منصرف شدن

to change the tack : تغيير رويه دادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: