لغات مشابه
to chop and change : دو دل بودن ،پيوسته تغيير راى دادن

to chop back : ناگهان تغييرجهت دادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: