لغات مشابه
to chuck up the sponge : سپرانداختن ،از خيالى دست کشيدن

to clap in the persuaders : مهميز به اسپ زدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: