لغات مشابه
to clear away : برچيدن ،جمع کردن

to clear land : زمين راصاف کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: