لغات مشابه
to come (or heave) to : بحال ايست درامدن

to come (orget) loose : ول شدن ،ورامدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: