لغات مشابه
to come again : دوباره امدن

to come along : همراه امدن ،شتاب کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: