لغات مشابه
to come by : رسيدن ،نزديک شدن

to come by a thing : چيزيرابدست اوردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: