لغات مشابه
to come in to line : در صف امدن ،موافقت کردن

to come in to notice : جلب توجه کردن ،ديده شدن ،روى کار امدن ،اهميت پيدا کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: