لغات مشابه
to come to good : نتيجه خوب دادن ،عاقبت بخيرشدن ،راست امدن

to come to grief : به نتيجه نرسيدن

to come to hand : بدست امدن ،رسيدن

to come to hands : دست به يخه شدن

to come to know : اگاهى يافتن ،ملتفت شدن

to come to light : روشن شدن ،معلوم شدن

to come to nothing : هيچ شدن ،بى نتيجه ماندن ،خنثى شدن ،عقيم ماندن

to come to nought : هيچ شدن ،بى نتيجه شدن ،خراب شدن

to come to pass : واقع شدن ،روى دادن

to come to terms : سازش يا موافقت پيداکردن

to come to the fore : جلوامدن ،قسمت مهم درکارى داشتن

to come to the throne : بر تخت نشستن ،بر تخت جلوس کردن

to come under : دردسته ياطبقه اى واقع شدن

to come under the hammer : هراج شدن ،چوب خوردن

to come up : پيش امدن ،بالارفتن ،مطرح شدن

to come up to the stand : بميزان يا پايه معين رسيدن

to come upon : پيش رفتن ،مطرح شدن

to come upon a fortune : بدارايى ياثروت رسيدن( بوسيله ارث)،ارث زيادبردن

to come within the scope of a contract : بازرگانى : در حيطه يک قرارداد بودن

to come within the scope of the law : بازرگانى : در حوزه عمل قانون بودن

to commit a : زناکردن ،زنادادن

to commit murder : قتل کردن ،خون ناحق ريختن

to commit oneself : خودراگرفتاريا بسته کردن

to commit suicide : خود کشى کردن ،انتحارکردن

to commit to memory : ازبرکردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
دانلود تحقیق درباره سلمان فارسی
دانلود تحقیق درباره سلف
دانلود تحقیق درباره سلامت
دانلود تحقیق درباره سِلّ یا خورِشی یک بیماری واگیردار است
دانلود پاورپوینت مدیریت بر مبنای صلاحیت
دانلود دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس 11(دروازه بانی خبر)
دانلود تحقیق درباره سقف كاذب
دانلود تحقیق درباره سلفی گری
دانلود دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس 10(بازی گردانان بزرگ)
دانلود تحقیق درباره سفرنامه
دانلود دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس 9(مهندسان پیام)
دانلود تحقیق درباره سرنوشت شیخ فضل الله و سایر علما
دانلود تحقیق در مورد شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي
دانلود تحقیق درباره سرمايش با گاز طبيعي
دانلود دانلود پروژه معماری روستا
دانلود تحقیق درباره سرگذشت ریاضی
دانلود تحقیق با عنوان نکات جالب و شگفت انگيز در مورد زنبورعسل
دانلود تحقیق درباره سرعت نور
دانلود دانلود جزوه میدان و امواج دکتر نسرین امیری