لغات مشابه
to come to hand : بدست امدن ،رسيدن

to come to hands : دست به يخه شدن

to come to know : اگاهى يافتن ،ملتفت شدن

to come to light : روشن شدن ،معلوم شدن

to come to nothing : هيچ شدن ،بى نتيجه ماندن ،خنثى شدن ،عقيم ماندن

to come to nought : هيچ شدن ،بى نتيجه شدن ،خراب شدن

to come to pass : واقع شدن ،روى دادن

to come to terms : سازش يا موافقت پيداکردن

to come to the fore : جلوامدن ،قسمت مهم درکارى داشتن

to come to the throne : بر تخت نشستن ،بر تخت جلوس کردن

to come under : دردسته ياطبقه اى واقع شدن

to come under the hammer : هراج شدن ،چوب خوردن

to come up : پيش امدن ،بالارفتن ،مطرح شدن

to come up to the stand : بميزان يا پايه معين رسيدن

to come upon : پيش رفتن ،مطرح شدن

to come upon a fortune : بدارايى ياثروت رسيدن( بوسيله ارث)،ارث زيادبردن

to come within the scope of a contract : بازرگانى : در حيطه يک قرارداد بودن

to come within the scope of the law : بازرگانى : در حوزه عمل قانون بودن

to commit a : زناکردن ،زنادادن

to commit murder : قتل کردن ،خون ناحق ريختن

to commit oneself : خودراگرفتاريا بسته کردن

to commit suicide : خود کشى کردن ،انتحارکردن

to commit to memory : ازبرکردن

to commit to paper : روى کاغذاوردن ،نوشتن ،ثبت کردن

to commit to prison : درزندان افکندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 459 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 459 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ab08d99b1f5a06c7b538c3b9aebea625c296d3e7', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"PdTpRpWyYB9o2MCEOj9JU2u7MAAz7ZVuWXmb80uI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"to come to grief";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"به نتيجه نرسيدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=to-come-to-grief";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537826674;s:1:"c";i:1537826674;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ab08d99b1f5a06c7b538c3b9aebea625c296d3e7', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"PdTpRpWyYB9o2MCEOj9JU2u7MAAz7ZVuWXmb80uI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"to come to grief";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"به نتيجه نرسيدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=to-come-to-grief";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537826674;s:1:"c";i:1537826674;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/ab08d99b1f5a06c7b538c3b9aebea625c296d3e7', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"PdTpRpWyYB9o2MCEOj9JU2u7MAAz7ZVuWXmb80uI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"to come to grief";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"به نتيجه نرسيدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=to-come-to-grief";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537826674;s:1:"c";i:1537826674;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('ab08d99b1f5a06c7b538c3b9aebea625c296d3e7', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"PdTpRpWyYB9o2MCEOj9JU2u7MAAz7ZVuWXmb80uI";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:16:"to come to grief";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:28:"به نتيجه نرسيدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:35:"http://zooya.ir/?w=to-come-to-grief";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537826674;s:1:"c";i:1537826674;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58