لغات مشابه
to come within the scope of the law : بازرگانى : در حوزه عمل قانون بودن

to commit a : زناکردن ،زنادادن

to commit murder : قتل کردن ،خون ناحق ريختن

to commit oneself : خودراگرفتاريا بسته کردن

to commit suicide : خود کشى کردن ،انتحارکردن

to commit to memory : ازبرکردن

to commit to paper : روى کاغذاوردن ،نوشتن ،ثبت کردن

to commit to prison : درزندان افکندن

to commit to the grave : بگور سپردن

to commit to writing : روى کاغذ اوردن

to compare oppsites : چيز هاى ضد را با هم مقايسه کردن ،اضداد را

to compromise oneself : خودرا مظنون يا رسواکردن

to conduct oneself : رفتاريا سلوک کردن

to confess the fact : اقراربعمل کردن

to conjure a way : با افسون دور کردن

to conjure anevil spirit : روح پليدى را بيرون کردن

to conjure up : با سحر حاضر کردن

to connect to frame : الکترونيک : اتصال به بدنه

to consait the d. : پيش حکيم رفتن

to consider as agood a : بفال نيک گرفتن ،شگون دانستن

to consult a book : سرکتاب باز کردن ،از کتاب فال گرفتن

to consummate qmarriage : دامادشدن

to contain one self : خود دارى يا حوصله کردن

to content oneself : اکتفا کردن ،قانع شدن

to correct yhe press : چيز چاپ شده غلط گيرى کردن

to cotton together : باهم ساختن يارفاقت کردن

to cough down a speaker : باسرفه سخن گوينده را خاموش کردن

to count (ortell)noses : طرفدار شمردن ،بشماره مردم يا سپاهى لشگر نگاه کردن

to count down : شمردن( ،تحويل )دادن

to count out : يکى يکى شمردن وبيرون دادن

to countermand goods : سفارش کالا را پس گرفتن

to court favour : توجه و التفات کسى را طلب کردن

to cover in : پرکردن ،پوشاندن

to cover much ground : جامع بودن ،رسابودن ،وسيع بودن

to cover up : پيچيدن ،پوشاندن

to crack a crib : خانه يادکانى رازدن

to crack up : ستودن ،تعريف کردن

to cramp up : درفشاريا جاى تنگ گذاشتن

to create a difficulty : اشکال پيش اوردن

to create a man a lord : کسيراسمت سردى دادن

to crock up : فروريختن ،خراب کردن ياشدن

to crop out fotth : پديدار شدن

to crop up : ناگهان رخ دادن - اب خوردن

to crop up or out : روامدن ،درصطح پديدارشدن

to cross self : با گذاردن انگشت برپيشانى و دوطرف بدن نشان صليب

to cross the arms : دست بسينه گذاشتن

to crowd out : ازتنگى جايابسيارى جمعيت بيرون کردن

to crset a hill : به بالاى تپه ايى رسيدن

to crush a cup of wine : جام باده اى رانوشيدن ياسرکشيدن

to crush into : بزورداخل شدن

to crush out : پاک کردن ،محو کردن

to crush to death : له کردن وکشتن ،درزيرپا( يافشار )کشتن

to crv for mercy : دادزدن ،دادرس ،خواستن ،امان اوردن

to cry bitter tears : زارزارگريستن

to cry craven : تن دردادن ،تسليم شدن

to cry down : هوکردن ،رسواکردن ،باهوردکردن

to cry halves : نصف چيزيرا ازکسى ادعاکردن

to cry havoc : حکم غارت دادن

to cry ones heart out : ناله جانسوزکشيدن

to cry out for help : فريادزدن ويارى خواستن ،بافرياداستمدادکردن ،فريادرس خواستن

to cry peccavi : بگناهان خودخستوشدن ،گناهان خودرا اقرار کردن ،فرياداعتراف براوردن

to cry quarter : فريادامان يادخيل زدن

to cry shame upon : اعتراض سخت بر...کردن

to cry up : بسيارستودن ،زيادتمجيدکردن

to cry wolf too often : انقدربدروغ فرياد( گرگ امدگرگ امد )کردن هنگام راست بودن هم کسى باورنکند

to curl up : نردادن وبالازدن( موى)

to currail expensee : از هزينه کاستن

to cut up rough : کينه جويى يا کج خويى کردن

to cut a dash : خود نمايى کردن

to cut a figure : عرض اندام ياجلوه کردن

to cut a loss : ازنصف ضر ربرگشتن

to cut brake or beat a r : گوى سبقت رادر رشته اى ازپيشينيان ربودن

to cut down : کم کردن ،کاستن از،قطع کردن ،پاره کردن

to cut grass close : علف را طورى چيدن که کوتاه باشد

to cut in : داخل شدن( دربازى)

to cut in pieces : تکه تکه کردن ،خردکردن ،قاش قاش کردن

to cut in twain : دو بخش کردن ،دو نيم کردن ،دو قاش کردن

to cut into a brilliant : بشکل برليان تراشيدن

to cut off : قطع کردن ،بريدن ،دورکردن ،محروم کردن

to cut off a corner : ميان برکردن

to cut ones eye teeth : ازحالت يامرحله بچگى درامدن

to cut ones way : راه خودرا ازموانع بازکردن

to cut out : بريدن ودراوردن - پيش دستى کردن بر - اماده کردن - انداختن

to cut short : کوتاه کردن ،قطع کردن ،ميان برکردن( راه)

to cut the g. knot : گره يامشکلى رابزورحل کردن

to cut the painter : جدا شدن ،جدايى انداختن

to cut to pieces : پاره پاره کردن

to cut up : خردکردن ،خراب کردن

to d. : تاسر حد جنون ،ديوانگى

to d. a chinken : شکم جوجه راپيش از پختن پاک کردن

to d. a cloth red : پارچه ايى را رنگ قرمز زدن

to d. a distinction : فرقى قائل شدن

to d. a hill : از تپه ايى پائين امدن

to d. a leap : جرات پريدن کردن ،جرات پرش داشتن

to d. a matural death : بمرگ طبيعى مردن

to d. a pratice : کاريرا بد دانستن

to d. before another : پيش مرگ کسى شدن

to d. down a fire : اتش رازير خاکستر کردن

to d. from wound : از زخم مردن

to d. in poverty : درفقر مردن

to d. in two : دونيم کردن

to d. into a book : نگاه مختصر بکتابى کردن

to d. itself : مشتق شدن ،گرفته شدن

to d. justice : عدالت کردن

to d. of : بد دانستن ،جايز شمردن ،نپسنديدن

to d. of anything : خوب چيزى راديدن

to d. off : ازرطوبت پوسيدن و افتادن

to d. on : کشيدن ،فراهم اوردن

to d. one self : تفريح کردن ،مشغول شدن

to d. oneself up : خودرا گرفتن ،بدن راراست نگاهداشتن

to d. out : بخش کردن ،دادن

to d. the cloth : روميزى را برداشتن

to d. the need of : لازم ندانستن

to d. up : خوراک گذاردن ،غذادادن

to d. up a liquid : مايعى را باچمچه ومانندان برداشتن يا خالى کردن

to d. up with : رسيدن به

to d. well of : خوب سزاوار بودن

to d. what to say : انديشيدن که چه بايد گفت

to d. with others : باديگران تقسيم ياسهم کردن

to d. with snow : ازبرف( باداورده ) پوشاندن

to d.deep in to : فر رفتن در

to dally : بيهوده گذرانيدن

to dash a vessel to pieces : ظرفى را خرد يا ريز ريز کردن

to date a letter forward : کاغذى راتاريخ عقب ترگذاشتن

to deaden a wall : عايق کردن ديوار

to deafen a wall : ديوار راطورى ساختن که صدارا انتقال ندهد،عايق کردن ديوار

to deal in futures : معامله پيش کردن ،معامله سلف کردن ،کالاياسهام پيش فروختن

to death penalty : قانون ـ فقه : اعدام مجازات

to deceive oneself : خودراگول زدن ،دراشتباه بودن

to declare a divident : سود سهام را اعلان کردن

to declare off : کناره کردن از،قطع معامله کردن با

to declare oneself : قصد خودرا اظهار کردن

to declare war upon a nation : اعلان جنگ به ملتى دادن

to decline from the parallel : از حالت موازى خارج شدن

to deesm a : مقتضى دانستن ،صلاح دانستن

to definitive answer : پاسخ قطعى

to deliver a message : پيغامى را رساندن

to deliver a speech : نطق ياسخنرانى کردن

to deliver battle : اماده جنگ شدن

to deliver over : تحويل دادن ،واگذار کردن

to deliver up : سپردن ،تسليم کردن

to demean oneself : رفتار کردن ،سلوک کردن

to demonstrate a proposition : قضيه اى را اثبات کردن

to deny oneself : ترک خور کردن ،از خود چشم پوشيدن

to describe as : قلم دادن ،قلمداد کردن

to di pense with : صرف نظرکردن از

to dice away : باختن

to die a dry death : مردن بدون انکه علت مرگ غرق شدن ياکشته شدن باشد

to die a martyr : شهيدشدن

to die game : مردانه جان دادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسیدانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری