لغات مشابه
to commit to memory : ازبرکردن

to commit to paper : روى کاغذاوردن ،نوشتن ،ثبت کردن

to commit to prison : درزندان افکندن

to commit to the grave : بگور سپردن

to commit to writing : روى کاغذ اوردن

to compare oppsites : چيز هاى ضد را با هم مقايسه کردن ،اضداد را

to compromise oneself : خودرا مظنون يا رسواکردن

to conduct oneself : رفتاريا سلوک کردن

to confess the fact : اقراربعمل کردن

to conjure a way : با افسون دور کردن

to conjure anevil spirit : روح پليدى را بيرون کردن

to conjure up : با سحر حاضر کردن

to connect to frame : الکترونيک : اتصال به بدنه

to consait the d. : پيش حکيم رفتن

to consider as agood a : بفال نيک گرفتن ،شگون دانستن

to consult a book : سرکتاب باز کردن ،از کتاب فال گرفتن

to consummate qmarriage : دامادشدن

to contain one self : خود دارى يا حوصله کردن

to content oneself : اکتفا کردن ،قانع شدن

to correct yhe press : چيز چاپ شده غلط گيرى کردن

to cotton together : باهم ساختن يارفاقت کردن

to cough down a speaker : باسرفه سخن گوينده را خاموش کردن

to count (ortell)noses : طرفدار شمردن ،بشماره مردم يا سپاهى لشگر نگاه کردن

to count down : شمردن( ،تحويل )دادن

to count out : يکى يکى شمردن وبيرون دادن

to countermand goods : سفارش کالا را پس گرفتن

to court favour : توجه و التفات کسى را طلب کردن

to cover in : پرکردن ،پوشاندن

to cover much ground : جامع بودن ،رسابودن ،وسيع بودن

to cover up : پيچيدن ،پوشاندن

to crack a crib : خانه يادکانى رازدن

to crack up : ستودن ،تعريف کردن

to cramp up : درفشاريا جاى تنگ گذاشتن

to create a difficulty : اشکال پيش اوردن

to create a man a lord : کسيراسمت سردى دادن

to crock up : فروريختن ،خراب کردن ياشدن

to crop out fotth : پديدار شدن

to crop up : ناگهان رخ دادن - اب خوردن

to crop up or out : روامدن ،درصطح پديدارشدن

to cross self : با گذاردن انگشت برپيشانى و دوطرف بدن نشان صليب

to cross the arms : دست بسينه گذاشتن

to crowd out : ازتنگى جايابسيارى جمعيت بيرون کردن

to crset a hill : به بالاى تپه ايى رسيدن

to crush a cup of wine : جام باده اى رانوشيدن ياسرکشيدن

to crush into : بزورداخل شدن

to crush out : پاک کردن ،محو کردن

to crush to death : له کردن وکشتن ،درزيرپا( يافشار )کشتن

to crv for mercy : دادزدن ،دادرس ،خواستن ،امان اوردن

to cry bitter tears : زارزارگريستن

to cry craven : تن دردادن ،تسليم شدن

to cry down : هوکردن ،رسواکردن ،باهوردکردن

to cry halves : نصف چيزيرا ازکسى ادعاکردن

to cry havoc : حکم غارت دادن

to cry ones heart out : ناله جانسوزکشيدن

to cry out for help : فريادزدن ويارى خواستن ،بافرياداستمدادکردن ،فريادرس خواستن

to cry peccavi : بگناهان خودخستوشدن ،گناهان خودرا اقرار کردن ،فرياداعتراف براوردن

to cry quarter : فريادامان يادخيل زدن

to cry shame upon : اعتراض سخت بر...کردن

to cry up : بسيارستودن ،زيادتمجيدکردن

to cry wolf too often : انقدربدروغ فرياد( گرگ امدگرگ امد )کردن هنگام راست بودن هم کسى باورنکند

to curl up : نردادن وبالازدن( موى)

to currail expensee : از هزينه کاستن

to cut up rough : کينه جويى يا کج خويى کردن

to cut a dash : خود نمايى کردن

to cut a figure : عرض اندام ياجلوه کردن

to cut a loss : ازنصف ضر ربرگشتن

to cut brake or beat a r : گوى سبقت رادر رشته اى ازپيشينيان ربودن

to cut down : کم کردن ،کاستن از،قطع کردن ،پاره کردن

to cut grass close : علف را طورى چيدن که کوتاه باشد

to cut in : داخل شدن( دربازى)

to cut in pieces : تکه تکه کردن ،خردکردن ،قاش قاش کردن

to cut in twain : دو بخش کردن ،دو نيم کردن ،دو قاش کردن

to cut into a brilliant : بشکل برليان تراشيدن

to cut off : قطع کردن ،بريدن ،دورکردن ،محروم کردن

to cut off a corner : ميان برکردن

to cut ones eye teeth : ازحالت يامرحله بچگى درامدن

to cut ones way : راه خودرا ازموانع بازکردن

to cut out : بريدن ودراوردن - پيش دستى کردن بر - اماده کردن - انداختن

to cut short : کوتاه کردن ،قطع کردن ،ميان برکردن( راه)

to cut the g. knot : گره يامشکلى رابزورحل کردن

to cut the painter : جدا شدن ،جدايى انداختن

to cut to pieces : پاره پاره کردن

to cut up : خردکردن ،خراب کردن

to d. : تاسر حد جنون ،ديوانگى

to d. a chinken : شکم جوجه راپيش از پختن پاک کردن

to d. a cloth red : پارچه ايى را رنگ قرمز زدن

to d. a distinction : فرقى قائل شدن

to d. a hill : از تپه ايى پائين امدن

to d. a leap : جرات پريدن کردن ،جرات پرش داشتن

to d. a matural death : بمرگ طبيعى مردن

to d. a pratice : کاريرا بد دانستن

to d. before another : پيش مرگ کسى شدن

to d. down a fire : اتش رازير خاکستر کردن

to d. from wound : از زخم مردن

to d. in poverty : درفقر مردن

to d. in two : دونيم کردن

to d. into a book : نگاه مختصر بکتابى کردن

to d. itself : مشتق شدن ،گرفته شدن

to d. justice : عدالت کردن

to d. of : بد دانستن ،جايز شمردن ،نپسنديدن

to d. of anything : خوب چيزى راديدن

to d. off : ازرطوبت پوسيدن و افتادن

to d. on : کشيدن ،فراهم اوردن

to d. one self : تفريح کردن ،مشغول شدن

to d. oneself up : خودرا گرفتن ،بدن راراست نگاهداشتن

to d. out : بخش کردن ،دادن

to d. the cloth : روميزى را برداشتن

to d. the need of : لازم ندانستن

to d. up : خوراک گذاردن ،غذادادن

to d. up a liquid : مايعى را باچمچه ومانندان برداشتن يا خالى کردن

to d. up with : رسيدن به

to d. well of : خوب سزاوار بودن

to d. what to say : انديشيدن که چه بايد گفت

to d. with others : باديگران تقسيم ياسهم کردن

to d. with snow : ازبرف( باداورده ) پوشاندن

to d.deep in to : فر رفتن در

to dally : بيهوده گذرانيدن

to dash a vessel to pieces : ظرفى را خرد يا ريز ريز کردن

to date a letter forward : کاغذى راتاريخ عقب ترگذاشتن

to deaden a wall : عايق کردن ديوار

to deafen a wall : ديوار راطورى ساختن که صدارا انتقال ندهد،عايق کردن ديوار

to deal in futures : معامله پيش کردن ،معامله سلف کردن ،کالاياسهام پيش فروختن

to death penalty : قانون ـ فقه : اعدام مجازات

to deceive oneself : خودراگول زدن ،دراشتباه بودن

to declare a divident : سود سهام را اعلان کردن

to declare off : کناره کردن از،قطع معامله کردن با

to declare oneself : قصد خودرا اظهار کردن

to declare war upon a nation : اعلان جنگ به ملتى دادن

to decline from the parallel : از حالت موازى خارج شدن

to deesm a : مقتضى دانستن ،صلاح دانستن

to definitive answer : پاسخ قطعى

to deliver a message : پيغامى را رساندن

to deliver a speech : نطق ياسخنرانى کردن

to deliver battle : اماده جنگ شدن

to deliver over : تحويل دادن ،واگذار کردن

to deliver up : سپردن ،تسليم کردن

to demean oneself : رفتار کردن ،سلوک کردن

to demonstrate a proposition : قضيه اى را اثبات کردن

to deny oneself : ترک خور کردن ،از خود چشم پوشيدن

to describe as : قلم دادن ،قلمداد کردن

to di pense with : صرف نظرکردن از

to dice away : باختن

to die a dry death : مردن بدون انکه علت مرگ غرق شدن ياکشته شدن باشد

to die a martyr : شهيدشدن

to die game : مردانه جان دادن

to die hard : سخت مردن ،ديرجان کندن

to die in harness : هنگام کار( ياباداشتن نيروى کار )مردن

to die in ones shoes : کشته شدن ،ناگهان مردن

to die of f. : ازقحطى ياگرسنگى مردن

to die of laughing : ارخنده روده برشدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آنتیموان
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بالاست مهتابی
"پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ،هبل،سیلیکا)"
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید برس سر و شانه پلاستیکی
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بطری پلاستیکی
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پارکت
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف(MDF)
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پستانک بچه
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پلاست فوم
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر ماهی
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پیچ فولادی
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ترانسفورماتور
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید تویی و توپ لاستیکی
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خمیر پیتزا
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید درب پیش ساخته