لغات مشابه
to fire off : درکردن ،شليک کردن

to fire off a postcard : ورقه پستى( درصندوق پست ) انداختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: