لغات مشابه
to fire off a postcard : ورقه پستى( درصندوق پست ) انداختن

to fire up : روشن کردن ،گيراندان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: