لغات مشابه
to fire off a postcard : ورقه پستى( درصندوق پست ) انداختن

to fire up : روشن کردن ،گيراندان

to fish for trout : صيدقزل الاکردن

to fish in troubled waters : ازاب گل الودماهى گرفتن ،پى بازاراشفته گشتن

to fish out : دراوردن ،بيرون اوردن ،فهميدن

to fish up : دراوردن ،بيرون کشيدن

to fit like a glove : درست اندازه بودن

to fit out : مجهزکردن

to fit with : اماده کردن براى ،مجهزکردن با

to fix a language : زبانى که ازتغييريارشدبازداشتن

to fix a person : دم کسيراديدن( يعنى رشوه باودادن)

to fix a person with costs : هزينه اى رابگردن کسى گذاشتن

to fix quota : بازرگانى : تعيين سهميه کردن

to fix up : درست کردن ،مرتب کردن ،جادادن ،منزل دادن ،پوشانيدن

to flame up : سرخ شدن ،بهيجان امدن

to flare up : ازجادر رفتن ،به هيجان امدن

to flatten out : پهن( تر )کردن ،بازمين موازى شدن ،موازى زمين پروازکردن

to flinch the flagon : ازخوردن نوشابه خود دارى کردن

to fling a door open : درى راناگهان بازکردن

to fling d. : بد گويى کردن ،بد زبانى کردن

to fling down the gauntlet : بمبارزه خواندن( ياطلبيدن )بجنگ تن بتن دعوت کردن

to fling out ones arms : بازوهاراناگهان گشادن

to fling up the heels : لگدانداختن ،جفتک انداختن

to fling(or throw)mud : بوق رسوايى زدن

to flip a coin : شيرياخط کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: