لغات مشابه
to force ones hand : کسيرابرخلاف ميلش واداربکردن کارى يا اتخاذ رويه اى نمودن

to forfeit ones word : بدقولى کردن ،پيمان پکستن ،بدقول درامدن

to forge a lie : دروغ بافتن

to forge ahead : پيش رفتن ،پيش قدم شدن( درمسابقه)

to forget oneself : خودرافراموش کردن ،ترک ادب کردن ،ازخودگذشتن ،گيج شدن

to fork over : تسليم کردن ،دادن ،پرداختن

to form a habit : عادتى پيداکردن( يابهم زدن)،تشکيل عادت دادن

to form a notion : تصور کردن ،انديشه کردن ،خيال بستن

to form a plot : توطئه ديدن ،اسباب چينى کردن

to form into groups : گروه بندى کردن ،دسته بندى کردن ،دسته دسته کردن ،طبقه بندى کردن

to forswear oneself : سوگند دروغ خوردن ،پيمان شکنى کردن ،نقض عهدکردن

to found a building : ساختمانى بينادکردن ،عمارتى برپاکردن( ياساختن)

to found a college : دانشکده اى تاسيس کردن( بوسيله دادن هزينه نخستين ان)

to freeze ones blood : خون در رگ کسى افسرده( يامنجمدکردن)،کسيرازهره ترک کردن

to freeze out : ازکاروکسب انداختن( بوسيله رقابت ياتحريم کالا)

to freight out and home : دوسره کرايه کردن

to freshen rope : جاى طنابى راکه بواسطه خوردن بچيزى ساييده ميشودعوض کردن

to fret a passage : راهى رابوسيله سايش بازکردن ،رخنه کردن

to fret and fume : جوش زدن ،ناشکيبايى کردن

to fret and fume inwardly : سوختن وساختن ،سوختن ودم نزدن

to fret away ones life : جان خودرافرسودن ياگداختن

to from an idea of something : چيزيرا تصور کردن ،فکر چيزى را کردن

to front a house with marble : نماى خانه اى رابامرمرساختن

to further sales : بازرگانى : فروش را بالا بردن

to g. after : ارزوکردن

to g. out life : جان دادن ،مردن

to g. with passion : دراتش شهوت ياعشق سوختن

to gain a ccess : باريافتن ،تقرب جستن

to gain a over : پيش افتادن از،برترى ياتفوق جستن بر،پيشدستى کردن بر

to gain a victory : پيروزشدن ،فيروزشدن ،ظفرکردن ،فاتح شدن

to gain a victory over : پيروزشدن بر،ظفريافتن بر،غلبه کردن بر

to gain any ones ear : کسيرا اماده شنيدن حرفى( باجنبه مساعد )نمودن

to gain ground : پيشرفت کردن ،تجاوزکردن ،تعدى کردن

to gain ground upon : نزديک( تر )شدن به

to gain hearts : جلب قلوب کردن

to gain in nealth : بهبودى يافتن ،شفايافتن

to gain on(vpon) : نزديک شدن به ،کم کم پيش رفتن سوى ،خردخردفراگرفتن

to gain over : سوى خودکشيدن ،باخودهم راى کردن ،ربودن

to gain the day : (در روزجنگ )پيروزشدن

to gain the upper hand : پيش بردن ،غالب شدن ،غلبه يافتن ،تفوق جستن

to gain time : دست بدست کردن ،به بهانه گذراندن

to garb oneself in silk : جامه ابريشمى پوشيدن

to garble spices : ادويه رابازرسى وپاک کردن

to garble the coinage : مسکوکات راصرافى وجورکردن براى اينکه سره انرا اب کنندوناسره ات

to gather head : نيروگرفتن ،قوت گرفتن ،سرپيداکردن

to gather together : گرداوردن ،جمع کردن ،فراهم اوردن

to gather up : گرداوردن ،جمع کردن ،برچيدن ،جمع اورى کردن ،اماده کردن

to gather way : شروع بحرکت کردن( درگفتگوى ازکشتى)

to gauge a person : گنجايش يا اخلاق کسيراسنجيدن يا ازمودن

to gauge a vessel : مظروف ظرفى راپيمودن يا اندازه گرفتن

to gauge rainfall : مقداربارندگى راسنجيدن يا اندازه گرفتن

to gauge wind : نيروى بادراسنجيدن

to gear down : باعوض کردن دنده کندکردن

to gear up : باعوض کردن دنده تندکردن

to get a meat for a bird : براى مرغى جفت پيدا کردن

to get a ship under way : کشتى اى راراه انداختن

to get a word in edgewise : طرفى را ميان صحبت شخص پرچانه ديگر انداختن

to get about : اينسووانسورفتن ،پاشدن وراه رفتن( پس ازبيمارى)

to get ahead of : پيش افتادن از

to get along : پيش رفتن ،گذران کردن ،بسربردن ،ساختن

to get any ones speech : موفق بشنيدن نطق کسى شدن

to get anything into ones head : چيزيراحالى شدن يافهميدن ،متقاعدشدن

to get anything out of the way : از کارى اسوده شدن ،کارى را ازميان برداشتن

to get at : رسيدن به ،گرفتن ،رشوه دادن ،طرف شدن با

to get away : رفتن ،گريختن

to get away with : درهرکوششى کامياب شدن

to get back : بازيافتن ،دوباره بدست اوردن

to get dinner : ناهارخوردن

to get done with : بپايان رساندن ،خاتمه دادن ،تمام کردن

to get down : پايين رفتن ،پايين امدن ،پياده شدن

to get excited : خشمگين شدن ،دست پاچه شدن ،بهيجان امدن ،براشفتن

to get fame : شهرت يافتن ،مشهورشدن

to get hurt : ازارديدن ،اذيت شدن

to get in : جمع اورى کردن( محصول)،وصول کردن( طلب)

to get in a word edgeways : سخنى درميان حرف ادم پرگوپراندان

to get into : داخل شدن در،سوارشدن در

to get into a row : موردسرزنش واقع شدن ،توى دردسرافتادن

to get into debt : بدهى پيداکردن ،وام پيداکردن ،بدهکارشدن

to get into shape : سروصورت دادن ،بشکل منظمى دراوردن

to get into trouble : بزحمت افتادن ،توى دردسر افتادن

to get married : عروسى کردن

to get off : پياده شدن از،رهايى يافتن از،برخاستن ازروى

to get on : سوارشدن( بر)

to get on ones nerves : اذيت کردن

to get on to : فهميدن

to get ones hand in : دست يافتن به ،تسلط پيداکردن در

to get oneself into trouble : بزحمت افتادن

to get out of breath : ازنفس افتادن

to get out of shape : از شکل افتادن

to get out of the way : راه رابازکردن ،مانه نشدن

to get outside of : خوردن ،اشاميدن

to get over : فائق امدن بر،برطرف کردن ،طى کردن ،رفتن از،بيرون امدن

to get possession of : تصرف کردن ،داراشدن

to get religion : دين تازه اى اختيارکردن

to get rid of : خلاص شدن از،رهايى يافتن از( دست)

to get rid of a person : از دست کسى اسوده شدن( ياخلاص شدن) ،سر کسيرا زير اب کردن

to get rid of any one : از دست کسى خلاص شدن

to get round : ازسرخودرفع کردن ،ريشخندکردن ،باحيله پيشدستى کردن بر

to get sight of a person : کسيراديدن ،موفق بديدن کسى شدن

to get the better of : غالب امدن بر،پيشى جستن بر،سبقت گرفتن بر

to get the hang of anything : لم چيزى رايادگرفتن ،طرزبکاربردن چيزيرايادگرفتن

to get the key of the street : جاى شب ماندن نداشتن ،بى خانه بودن

to get the mitten : روانه شدن ،منفصل شدن

to get the run of a metre : وزن شعرى را فهميدن يا پيدا کردن

to get the upper hand : پيشى جستن ،برترى جستن ،تفوق پيدا کردن ،غالب شدن

to get the wind up : بيم داشتن

to get through : به قصدرسيدن

to get through with : فارغ شدن از

to get to : اغازکردن ،شروع کردن ،دست گرفتن

to get up : درست کردن ،بلندکردن ،ترتيب دادن

to get up steam : بخاربراى راه انداختن ماشين توليدکردن ،کم کم گرم شدن

to get used to anything : بچيزى خوگرفتن ياعادت کردن

to get wind of : بو بردن از

to get with child : ابستن کردن

to gild the pill : چيزناگوارى راکه انسان ناچاراست تحمل نمايدبصورت خوشى دراوردن

to gild with blood : اغشته بخون کردن ،غرقه بخون کردن

to gird ones clothes : کمربندبرجامه خودبستن

to gird up one self : کمربستن

to girdle a tree : پوست درخت راحلقه اى بريدن

to girt a tree : دوردرختى راپيمودن

to give reasons for a thing : دليل براى چيزى اوردن( يا اقامه کردن)

to give (or put up)a purse : پولى براى پيشکشى جمع اورى کردن

to give (or render) an a : حساب پس دادن

to give (something)a miss : چيزى يا کارى را ول کردن

to give a : باردادن ،اجازه حضوردادن ،گوش دادن

to give a back : پشت خم کردن ،خم شدن

to give a horse his he : جلواسب راول کردن

to give a horse the reins : جلو اسب راول کردن

to give a knee to : پشتى کردن ،حمايت کردن ،تاييد کردن

to give a lecture : سخن رانى کردن ،نطق کردن ،درس دادن

to give a ready consent : بى درنگ رضايت دادن ،زود( يابى معطلى ) رضايت دادن

to give a stir to : تکاندادن ،بهم زدن( اتش) ،تحريک کردن

to give a tug at : سخت کشيدن

to give a warm welcome(to) : روى خوش نشان دادن به( شخص تازه وارد )سخت مقاومت کردن با

to give a wring : فشردن ،چلاندن

to give an enter tainment : مهمانى دادن يا کردن

to give an examination : صورت امتحان دادن ،امتحان کردن

to give an opinion : اظهارعقيده کردن

to give away : ازدست دادن ،واگذارکردن ،رسواکردن

to give back : پس دادن

to give being to : افريدن ،هستى بخشيدن

to give birth to : زاييدن ،بوجوداوردن ،باعث شدن

to give chase : دنبال کردن

to give credence to : باورکردن

to give credit to : اعتباردادن ،باورکردن ،تصديق کردن

to give ear : گوش دادن

to give effect to : عملى کردن ،اجراکردن

to give evdience : دلالت کردن ،گواهى دادن ،مدرک بودن از

to give forth : بيرون دادن ،منتشرکردن ،انتشاردادن ،گزارش دادن

to give ground : پس نشستن ،عقب نشينى کردن ،تسليم شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارچ
دانلود پتانسیل بیوتكنولوژیكی (زیست تكنولوژیكی) تراستوكسیتدها
دانلود مقاله تأثیر انقلاب صعنتی بر آلودگی محیط زیست
دانلود تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر
دانلود تحقیق تاریخچه تصفیه فاضلاب
دانلود تركیبات نگهداری لیپید در باكتری های دریایی
دانلود تصفیه فاضلاب
دانلود تولید شیرابه سیلویی ماهی (Fish Silage)
دانلود جزوه مسمومیتهای ناشی از مواد شیمیائی
دانلود روشهای جمع آوری و دفع زباله
دانلود زباله عامل بیماری زا یا طلای كثیف
دانلود سیل و خسارات ناشی از آن
شرایط آب و هوائی استان یزد
دانلود گزارشات انجام آزمایشات میكروبیولوژی محیطی
دانلود انتخاب روشی مناسب جهت بازسازی خلاءهای آماری بارندگی
دانلود وقوع سیلاب و آثار مخرب آن
دانلود طرح توجیهی تولید لوله و پروفیل
دانلود پروژه کار آفرینی تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف
"دانلود گزارش كارآموزی رنگرزی، چاپ و تكمیل كالای نساجی"