لغات مشابه
to forfeit ones word : بدقولى کردن ،پيمان پکستن ،بدقول درامدن

to forge a lie : دروغ بافتن

to forge ahead : پيش رفتن ،پيش قدم شدن( درمسابقه)

to forget oneself : خودرافراموش کردن ،ترک ادب کردن ،ازخودگذشتن ،گيج شدن

to fork over : تسليم کردن ،دادن ،پرداختن

to form a habit : عادتى پيداکردن( يابهم زدن)،تشکيل عادت دادن

to form a notion : تصور کردن ،انديشه کردن ،خيال بستن

to form a plot : توطئه ديدن ،اسباب چينى کردن

to form into groups : گروه بندى کردن ،دسته بندى کردن ،دسته دسته کردن ،طبقه بندى کردن

to forswear oneself : سوگند دروغ خوردن ،پيمان شکنى کردن ،نقض عهدکردن

to found a building : ساختمانى بينادکردن ،عمارتى برپاکردن( ياساختن)

to found a college : دانشکده اى تاسيس کردن( بوسيله دادن هزينه نخستين ان)

to freeze ones blood : خون در رگ کسى افسرده( يامنجمدکردن)،کسيرازهره ترک کردن

to freeze out : ازکاروکسب انداختن( بوسيله رقابت ياتحريم کالا)

to freight out and home : دوسره کرايه کردن

to freshen rope : جاى طنابى راکه بواسطه خوردن بچيزى ساييده ميشودعوض کردن

to fret a passage : راهى رابوسيله سايش بازکردن ،رخنه کردن

to fret and fume : جوش زدن ،ناشکيبايى کردن

to fret and fume inwardly : سوختن وساختن ،سوختن ودم نزدن

to fret away ones life : جان خودرافرسودن ياگداختن

to from an idea of something : چيزيرا تصور کردن ،فکر چيزى را کردن

to front a house with marble : نماى خانه اى رابامرمرساختن

to further sales : بازرگانى : فروش را بالا بردن

to g. after : ارزوکردن

to g. out life : جان دادن ،مردن

to g. with passion : دراتش شهوت ياعشق سوختن

to gain a ccess : باريافتن ،تقرب جستن

to gain a over : پيش افتادن از،برترى ياتفوق جستن بر،پيشدستى کردن بر

to gain a victory : پيروزشدن ،فيروزشدن ،ظفرکردن ،فاتح شدن

to gain a victory over : پيروزشدن بر،ظفريافتن بر،غلبه کردن بر

to gain any ones ear : کسيرا اماده شنيدن حرفى( باجنبه مساعد )نمودن

to gain ground : پيشرفت کردن ،تجاوزکردن ،تعدى کردن

to gain ground upon : نزديک( تر )شدن به

to gain hearts : جلب قلوب کردن

to gain in nealth : بهبودى يافتن ،شفايافتن

to gain on(vpon) : نزديک شدن به ،کم کم پيش رفتن سوى ،خردخردفراگرفتن

to gain over : سوى خودکشيدن ،باخودهم راى کردن ،ربودن

to gain the day : (در روزجنگ )پيروزشدن

to gain the upper hand : پيش بردن ،غالب شدن ،غلبه يافتن ،تفوق جستن

to gain time : دست بدست کردن ،به بهانه گذراندن

to garb oneself in silk : جامه ابريشمى پوشيدن

to garble spices : ادويه رابازرسى وپاک کردن

to garble the coinage : مسکوکات راصرافى وجورکردن براى اينکه سره انرا اب کنندوناسره ات

to gather head : نيروگرفتن ،قوت گرفتن ،سرپيداکردن

to gather together : گرداوردن ،جمع کردن ،فراهم اوردن

to gather up : گرداوردن ،جمع کردن ،برچيدن ،جمع اورى کردن ،اماده کردن

to gather way : شروع بحرکت کردن( درگفتگوى ازکشتى)

to gauge a person : گنجايش يا اخلاق کسيراسنجيدن يا ازمودن

to gauge a vessel : مظروف ظرفى راپيمودن يا اندازه گرفتن

to gauge rainfall : مقداربارندگى راسنجيدن يا اندازه گرفتن

to gauge wind : نيروى بادراسنجيدن

to gear down : باعوض کردن دنده کندکردن

to gear up : باعوض کردن دنده تندکردن

to get a meat for a bird : براى مرغى جفت پيدا کردن

to get a ship under way : کشتى اى راراه انداختن

to get a word in edgewise : طرفى را ميان صحبت شخص پرچانه ديگر انداختن

to get about : اينسووانسورفتن ،پاشدن وراه رفتن( پس ازبيمارى)

to get ahead of : پيش افتادن از

to get along : پيش رفتن ،گذران کردن ،بسربردن ،ساختن

to get any ones speech : موفق بشنيدن نطق کسى شدن

to get anything into ones head : چيزيراحالى شدن يافهميدن ،متقاعدشدن

to get anything out of the way : از کارى اسوده شدن ،کارى را ازميان برداشتن

to get at : رسيدن به ،گرفتن ،رشوه دادن ،طرف شدن با

to get away : رفتن ،گريختن

to get away with : درهرکوششى کامياب شدن

to get back : بازيافتن ،دوباره بدست اوردن

to get dinner : ناهارخوردن

to get done with : بپايان رساندن ،خاتمه دادن ،تمام کردن

to get down : پايين رفتن ،پايين امدن ،پياده شدن

to get excited : خشمگين شدن ،دست پاچه شدن ،بهيجان امدن ،براشفتن

to get fame : شهرت يافتن ،مشهورشدن

to get hurt : ازارديدن ،اذيت شدن

to get in : جمع اورى کردن( محصول)،وصول کردن( طلب)

to get in a word edgeways : سخنى درميان حرف ادم پرگوپراندان

to get into : داخل شدن در،سوارشدن در

to get into a row : موردسرزنش واقع شدن ،توى دردسرافتادن

to get into debt : بدهى پيداکردن ،وام پيداکردن ،بدهکارشدن

to get into shape : سروصورت دادن ،بشکل منظمى دراوردن

to get into trouble : بزحمت افتادن ،توى دردسر افتادن

to get married : عروسى کردن

to get off : پياده شدن از،رهايى يافتن از،برخاستن ازروى

to get on : سوارشدن( بر)

to get on ones nerves : اذيت کردن

to get on to : فهميدن

to get ones hand in : دست يافتن به ،تسلط پيداکردن در

to get oneself into trouble : بزحمت افتادن

to get out of breath : ازنفس افتادن

to get out of shape : از شکل افتادن

to get out of the way : راه رابازکردن ،مانه نشدن

to get outside of : خوردن ،اشاميدن

to get over : فائق امدن بر،برطرف کردن ،طى کردن ،رفتن از،بيرون امدن

to get possession of : تصرف کردن ،داراشدن

to get religion : دين تازه اى اختيارکردن

to get rid of : خلاص شدن از،رهايى يافتن از( دست)

to get rid of a person : از دست کسى اسوده شدن( ياخلاص شدن) ،سر کسيرا زير اب کردن

to get rid of any one : از دست کسى خلاص شدن

to get round : ازسرخودرفع کردن ،ريشخندکردن ،باحيله پيشدستى کردن بر

to get sight of a person : کسيراديدن ،موفق بديدن کسى شدن

to get the better of : غالب امدن بر،پيشى جستن بر،سبقت گرفتن بر

to get the hang of anything : لم چيزى رايادگرفتن ،طرزبکاربردن چيزيرايادگرفتن

to get the key of the street : جاى شب ماندن نداشتن ،بى خانه بودن

to get the mitten : روانه شدن ،منفصل شدن

to get the run of a metre : وزن شعرى را فهميدن يا پيدا کردن

to get the upper hand : پيشى جستن ،برترى جستن ،تفوق پيدا کردن ،غالب شدن

to get the wind up : بيم داشتن

to get through : به قصدرسيدن

to get through with : فارغ شدن از

to get to : اغازکردن ،شروع کردن ،دست گرفتن

to get up : درست کردن ،بلندکردن ،ترتيب دادن

to get up steam : بخاربراى راه انداختن ماشين توليدکردن ،کم کم گرم شدن

to get used to anything : بچيزى خوگرفتن ياعادت کردن

to get wind of : بو بردن از

to get with child : ابستن کردن

to gild the pill : چيزناگوارى راکه انسان ناچاراست تحمل نمايدبصورت خوشى دراوردن

to gild with blood : اغشته بخون کردن ،غرقه بخون کردن

to gird ones clothes : کمربندبرجامه خودبستن

to gird up one self : کمربستن

to girdle a tree : پوست درخت راحلقه اى بريدن

to girt a tree : دوردرختى راپيمودن

to give reasons for a thing : دليل براى چيزى اوردن( يا اقامه کردن)

to give (or put up)a purse : پولى براى پيشکشى جمع اورى کردن

to give (or render) an a : حساب پس دادن

to give (something)a miss : چيزى يا کارى را ول کردن

to give a : باردادن ،اجازه حضوردادن ،گوش دادن

to give a back : پشت خم کردن ،خم شدن

to give a horse his he : جلواسب راول کردن

to give a horse the reins : جلو اسب راول کردن

to give a knee to : پشتى کردن ،حمايت کردن ،تاييد کردن

to give a lecture : سخن رانى کردن ،نطق کردن ،درس دادن

to give a ready consent : بى درنگ رضايت دادن ،زود( يابى معطلى ) رضايت دادن

to give a stir to : تکاندادن ،بهم زدن( اتش) ،تحريک کردن

to give a tug at : سخت کشيدن

to give a warm welcome(to) : روى خوش نشان دادن به( شخص تازه وارد )سخت مقاومت کردن با

to give a wring : فشردن ،چلاندن

to give an enter tainment : مهمانى دادن يا کردن

to give an examination : صورت امتحان دادن ،امتحان کردن

to give an opinion : اظهارعقيده کردن

to give away : ازدست دادن ،واگذارکردن ،رسواکردن

to give back : پس دادن

to give being to : افريدن ،هستى بخشيدن

to give birth to : زاييدن ،بوجوداوردن ،باعث شدن

to give chase : دنبال کردن

to give credence to : باورکردن

to give credit to : اعتباردادن ،باورکردن ،تصديق کردن

to give ear : گوش دادن

to give effect to : عملى کردن ،اجراکردن

to give evdience : دلالت کردن ،گواهى دادن ،مدرک بودن از

to give forth : بيرون دادن ،منتشرکردن ،انتشاردادن ،گزارش دادن

to give ground : پس نشستن ،عقب نشينى کردن ،تسليم شدن

to give heed to any one : بکسى اعتناياتوجه کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

"آموزش مدلسازی ،تحلیل و طراحی کوله"
فایل اکسل حل تاپسیس فقط با وارد کردن داده (topsis)
فرم پرسشنامه باز خروج از سازمان ( منابع انسانی)
تحلیلی بر مجتمع مسکونی زیتون اصفهان
پک اموزشی پاورپوینت معماری اسلامی
پاورپوینت عایق صوتی
پک نمونه های طراحی دکوراسیون
پاوپوینت آندره گدار
دریافت بسته شگفت انگیز و شروع درآمد
پاوپوینت تحلیل و بررسی آثار رضا دانشمیر
طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگی
طرح توجیهی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی پرورش و کشت قارچ دکمه ای
فیلم آموزشی مدیران برتر
طرح توجیحی پرواربندی بره
طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی
ایی ییییاییین در ریییر ییزه ای ییییی یییی یییی
مقاله عایق های رطوبتی
مقاله فرآیند اشاعه محصولات مبتنی بر نوآوری