لغات مشابه
to go by a rule : ازقانونى پيروى کردن

to go deep in to : تعمق کردن در،فرورفتن در

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: