صفحه اصلی

to go through
مرورکردن ،رسيدگى کردن ،گذشتن از،بحث کردن ،انجام دادن ،رعايت کردن
کلمات مشابه

to go through the mill : ورزيده شدن

to go to : مرورکردن ،رسيدگى کردن ،انجام دادن ،رعايت کردن ،گذشتن از،پيمودن

to go to bed : خوابيدن

to go to gether : بهم امدن ،بهم خوردن ،باهم جوربودن

to go to glory : برحمت ايزدى پيوستن

معنی to go through به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود بررسی خسران و آثار آن در قرآن
دانلود بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان
دانلود "جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ""ریاضی سوم دبیرستان - رشته انسانی"""
دانلود بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی)