صفحه اصلی

to go to pieces
خردشدن
کلمات مشابه

to go to pot : خانه خراب شدن ،نابود شدن

to go to rack and ruin : نابودشدن

to go to roost : خوابيدن ،استراحت کردن

to go to school : باموزشگاه رفتن ،درس خواندن

to go to school to : ياد گرفتن يا تقليد کردن از

معنی to go to pieces به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مقیاس سنجش کانرز فرم والدین
دانلود مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) نسخه کوتاه
دانلود مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)
دانلود مقیاس کنار آمدن با خود