صفحه اصلی

to go to school
باموزشگاه رفتن ،درس خواندن
کلمات مشابه

to go to school to : ياد گرفتن يا تقليد کردن از

to go to sea : ملوان شدن

to go to smash : بهم خوردن ،خراب شدن

to go to the bad : خراب شدن ،فاسد شدن

to go to the bar : وکيل شدن ،وکالت کردن

معنی to go to school به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان
دانلود "پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ""برن رویتر"""
دانلود پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)
دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی