لغات مشابه
to go to the bar : وکيل شدن ،وکالت کردن

to go to the bottom : ته رفتن ،غرق شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: