لغات مشابه
to go with : خوردن به ،جورشدن با

to go with out anything : قناعت کردن

to go with the stream : همرنگ جماعت شدن

to go with the tide : همرنگ جماعت شدن ،طبق مقتضيات رفتار کردن ،نان را بنرخ روز خوردن

to go wrong : بدکارکردن ،خراب شدن

to go(or retire) to rest : استراحت کردن ،اسودن ،خوابيدن ،راحت کردن

to go(or run)to seed : تخم ريختن ،دانه بستن ،ديگرگل ندادن

to goad any one into fury : کسيرا برانگيزاندن ياخشمگين کردن

to god it : خدايى کردن

to goon a wild goose chase : درپى کارغيرعملى يامحال رفتن

to gouge out a persons eye : چشم کسيرابا انگشت بيرون اوردن

to grabble for anything : چهاردست وپاشدن وپى چيزى گشتن

to grapple with at ask : به کارى سخت زوراوردن وکوشش

to graps at anything : براى گرفتن چيزى کوشش نمودن

to grasp an idea : موضوعى رادرک کردن

to gratify ones passions : شهوت رانى کردن ،هرزگى کردن

to grease the plam of any one : سبيل کسى راچرب کردن

to grease the wheels : چرخ هاراروغن زدن

to grieve over anything : براى چيزى( بواسطه چيزى )اندوهناک شدن

to grin and bear it : سوختن وساختن ،در رنج وسختى بردبارى کردن ،دندان روى جگرگذاشتن

to grind a person in a subject : مطلبى راخوب حالى کسى کردن( يادرمغزاوفروکردن)

to grind flour : اردساختن

to grind into flour : اردکردن ،اسياب کردن

to grind out an oath : درحال دندان قرچه سوگنديادکردن

to grind small : خوب نرم کردن

to grind the teeth : دندان قرچه کردن ،دندان بهم ساييدن يافشردن

to groan down : بافريادخاموش کردن ،بافريادساکت کردن

to groan for anything : اشتياق يا ارزوى چيزيراداشتن

to groan inwardly : پريشان بودن

to grope for anything : درتاريکى پى چيزى گشتن

to grow (or turn)pale : رنگ باختن ،سفيد شدن

to grow better : بهترشدن ،بهبودى يافتن

to grow cold : سردشدن

to grow dark : تاريک شدن

to grow downwards : کم شدن ،کاسته شدن ،روبکاهش گذاردن

to grow fat : فربه شدن ،چاق شدن

to grow in years : سالخورده شدن ،پابسن گذاشتن

to grow into one : بهم پيوستن ،باهم يکى شدن

to grow old : پير شدن ،بزرگ شدن

to grow rich : توانگر شدن ،ثروت بهم زدن

to grow together : باهم پيوستن ،باهم يکى شدن

to grow up : بزرگ شدن ،کبيرشدن ،بالغ شدن ،قدکشيدن ،متداول شدن

to grudge to do a thing : بواسطه لجاجت ازکردن کارى دريغ کردن

to grumble at any thing : براى چيزى غرغرکردن

to guarantee a contract : اجراى قراردادى راضمانت کردن

to guard against danger : مواظب خطربودن

to guess at a riddle : کوشش درحل معمايى کردن

to gulp down ones tears : گريه رادرگلوحبس کردن

to gut a book : مواداصلى کتابيرا ازان دراوردن ،جوهرمطالب کتابيراکشيدن

to hall over the couls : سرزنش يا توبيخ کردن

to halve two timbers : دوتير رادرهم جا انداختن بدانگونه که نيمى ازکلفتى هريک بريده شو

to halves : دونيم ،دونصف

to hammer out : ساختن بکوشش درست کردن

to hand : دردسترس

to hand down : بارث گذاشتن ،بدوره بعدانتقال دادن

to hand in ones checks : مردن( اصطلاح امريکا)

to hand out : از پنجره اويزان کردن

to hand over : تحويل دادن ،واگذارکردن

to hang about : اينسووانسورفتن ،گشتن ،معطل شدن

to hang back : پس رفتن ،بيميلى نشان دادن

to hang behind : عقب افتادن ،لک ولک کردن

to hang by the eyelids : سرناخن بندبودن ،درمعرض خطربودن

to hang on the rear : براى حمله دنبال کردن

to hang on to anything : بچيزى چسبيدن ،بچيزى خوب گوش دادن

to hang out : ازپايين بيرون افتادن ،سکنى کردن

to hang over anything : سوى چيزى پيشامدگى داشتن ،بالاى چيزى سوارشدن

to hang together : باهم مربوط بودن ،باهم پيوسته يامتحدبودن

to hang up : نگاه داشتن ،معطل کردن ،مسکوت گذاشتن ،معوق گذاشتن

to hang up ones sword : شمشيرخودراکنارگذاشتن ،شمشيربيک سونهادن

to hark back : برگشتن) درگفتگوى ازتوله شکارى که اندکى برميگرد دتاردشکار رادوب

to harp on a subject : زيادموضوعى راطول دادن ،به موضوعى چسبيدن

to harp on one string : پيوسته روى يک موضوع بحث کردن ،پاتوى يک کفش کردن

to hatch a plot : دوزوکلک چيدن ،توطئه کردن

to haul : بازرگانى : يدک کشيدن

to haul a ship : بادبانهاى کشتى را پائين اوردن ياخواباندن

to haul at a rope : طنابيراکشيدن

to haul over the coals : سخت مواخذه کردن ،عيب گرفتن از

to haul up : براى بازخواست صداکردن ،بازخواست کردن از

to haul upon the wind : سرکشتى رانزديک تربه جهت وزش بادقراردادن

to haunt with a person : باکسى ماندگارشدن ،زيادپيش کسى ماندن

to have a bee in ones bonnet : کک درتنبان داشتن ،شپش درکلاه داشتن

to have a bone to pick : بهانه يا دليل براى دعوايا استيضاح بدست اوردن

to have a finger in every pie : نخودهمه اشى بودن ،درهمه کارى دخالت کردن

to have a finger in the pie : پادرميان کارى گذاشتن ،درچيزى( فضولانه ) دخالت کردن

to have a gust of : لذت بردن از،مزه( چيزيرا )فهميدن ،قدردانى کردن از

to have a jag on : مست بودن

to have a look at something : بچيزى نگاه کردن

to have a miscarriage : بچه سقط کردن ،جنين افگندن

to have a narrow esape : جان مفت بدربردن

to have a rough time : بد گذراندن

to have a shy at : سنگ پرت کردن به ،باسنگ نشان کردن

to have a thing at heart : بچيزى زياد دلبستگى داشتن

to have an i. with any one : باکسى ديدار و گفتگو کردن

to have an steem for : محترم داشتن

to have approved : قانون ـ فقه : به تصويب رساندن

to have by heart : ازبردانستن ،ازحفظ داشتن ،درسينه داشتن

to have connexion with : مربوط بودن با

to have custody of : نگهدارى يا امانت دارى کردن از

to have in remembrance : ياد داشتن ،بخاطر داشتن

to have in stock : موجود داشتن

to have in view : در نظر داشتن

to have it : پيروزشدن ،بردن ،تنبيه شدن ،کتک خوردن

to have on : دربرداشتن

to have ones fling : کارخودراکردن ،دوره( هواوهوس )خودراگذراندن

to have ones fortune told : فال گرفتن( نزدفالگير رفتن)

to have ones gruel : تنبيه شدن ،شکست خوردن ،کشته شدن

to have patience : شکيبايى داشتن ،شکيبا بودن ،صبر داشتن ،تاب اوردن ،حوصله داشتن

to have plenty of time : وقت فراوان داشتن ،وقت کافى داشتن

to have recourse to a person : بکسى توسل جستن يامتوسل شدن

to have short views : د رانديشه حال بودن وبس ،کوته نظر بودن

to have signed : قانون ـ فقه : به امضا رساندن

to have something in reserve : چيزى بطوراندوخته داشتن ،چيزى درپس داشتن ،چيزى درچنته داشتن

to have the heels of any one : کسيرادردوعقب گذاشتن

to have the initiative : حق پيشقدمى يا ابتکارداشتن

to have the kindness to help s : لطف داشتن براى يارى کردن کسى.o.

to have the legs of : تندتر رفتن از،پيش افتادن از

to have the loan or : وام گرفتن ،قرض گرفتن

to have the pull of : برترى داشتن بر،اعمال نفوذ کردن بر

to have the run of a house : اختيار خانه اى را داشتن

to have the worse : شکست خوردن

to have two strings to one bow : با يک دست دو هندوانه برداشتن

to have up : بدادگاه بردن ،بازخواست کردن از،بدادگاه احضارکردن

to have views upon somthing : چشم ياطمع بچيزى داشتن

to havealiking for anything : ميل بچيزى داشتن ،ذوق چيزى را داشتن

to hear a case : دعوايى راگوش کردن ،درامرى دادرسى کردن

to hear any ones speech : سخنرانى( يانطق ) کسيراگوش کردن

to heave a groan : ناله کردن

to heave a ship down : کشتى رابراى پاک کردن بيک سوکشيدن يايک برکردن

to heave in sight : پديدارشدن ،نمودارشدن ،بالا امدن

to heave to : بحالت ايست دراوردن( کشى)

to heel : پيرو،فرمانبردار،تابع ،دراختيار

to heighten a story : داستانى رابزرگ کردن ،حکايتى رابسط دادن

to help forward : پيش بردن ،جلو انداختن

to hem a cloth : لبه پارچه اى راتوگذاشتن( يابرگرداندن)

to hem in : دورگرفتن ،احاطه کردن

to herd with other people : با مردم ديگر پيوستن ،درگروه ديگران درامدن

to hew asunder : ازهم جداکردن ،شکستن

to hew down : بزمين افکندن ،انداختن

to hew up : تراشيدن ،دراوردن

to hie ones way : راه خودرابشتاب پيش گرفتن

to his own profit : بفايده خودش

to hit a mark : نشانى را زدن

to hit someone on the head : بر سر کمى زدن

to hold a levee : بار عام دادن

to hold a meeting : انجمن کردن ،مجلس ،داشتن ،جلسه منعقد کردن

to hold a session : جلسه منعقد کردن

to hold a wolf by the ear : ميان زمين واسمان معلق بودن

to hold an a : باردادن ،ديوان منعقد کردن

to hold any one to ransom : کسيرا در توقيف نگاه داشتن تا اينکه با دادن فديه اورا ازاد کنند

to hold by lease : اجاره کردن ،با اجاره گرفتن ،در اجاره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دکوراسیون داخلی
دانلود پاورپوینت پژوهش کارآفرینی بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی
پاورپوینت طراحی داخلی فروشگاهها
پاورپوینت تیپولوژی مسکن
پاورپوینت طرح توجیهی كافی نت
پاورپوینت فرهنگ سرای مه ولات طراحی معماری 1
پاورپوینت كاستن فاصله بین دولت و شهروند
پاورپوینت فناوری اطلاعات مفاهیم و مدیریت
پاورپوینت قفل ودستگیره
پاورپوینت کاربرد عکس های هوایی در شهرسازی
پاورپوینت IT Tower Data Center
پاورپوینت بررسی مكانیزم‌های سوییچینگ در سیستم‌های مخابرات
پاورپوینت نقش فناوری اطلاعات و كارآفرینی در توسعه مجمع خیرین
پاورپوینت خانه های تاریخی تبریز درس معماری اسلامی
پاورپوینت انحرافات ادراری
پاورپوینت انسان در اسلام
پاورپوینت انسان و حقوق
پاورپوینت انواع شبکه های کامپیوتری و کاربرد آن ها
پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی