لغات مشابه
to go wrong : بدکارکردن ،خراب شدن

to go(or retire) to rest : استراحت کردن ،اسودن ،خوابيدن ،راحت کردن

to go(or run)to seed : تخم ريختن ،دانه بستن ،ديگرگل ندادن

to goad any one into fury : کسيرا برانگيزاندن ياخشمگين کردن

to god it : خدايى کردن

to goon a wild goose chase : درپى کارغيرعملى يامحال رفتن

to gouge out a persons eye : چشم کسيرابا انگشت بيرون اوردن

to grabble for anything : چهاردست وپاشدن وپى چيزى گشتن

to grapple with at ask : به کارى سخت زوراوردن وکوشش

to graps at anything : براى گرفتن چيزى کوشش نمودن

to grasp an idea : موضوعى رادرک کردن

to gratify ones passions : شهوت رانى کردن ،هرزگى کردن

to grease the plam of any one : سبيل کسى راچرب کردن

to grease the wheels : چرخ هاراروغن زدن

to grieve over anything : براى چيزى( بواسطه چيزى )اندوهناک شدن

to grin and bear it : سوختن وساختن ،در رنج وسختى بردبارى کردن ،دندان روى جگرگذاشتن

to grind a person in a subject : مطلبى راخوب حالى کسى کردن( يادرمغزاوفروکردن)

to grind flour : اردساختن

to grind into flour : اردکردن ،اسياب کردن

to grind out an oath : درحال دندان قرچه سوگنديادکردن

to grind small : خوب نرم کردن

to grind the teeth : دندان قرچه کردن ،دندان بهم ساييدن يافشردن

to groan down : بافريادخاموش کردن ،بافريادساکت کردن

to groan for anything : اشتياق يا ارزوى چيزيراداشتن

to groan inwardly : پريشان بودن

to grope for anything : درتاريکى پى چيزى گشتن

to grow (or turn)pale : رنگ باختن ،سفيد شدن

to grow better : بهترشدن ،بهبودى يافتن

to grow cold : سردشدن

to grow dark : تاريک شدن

to grow downwards : کم شدن ،کاسته شدن ،روبکاهش گذاردن

to grow fat : فربه شدن ،چاق شدن

to grow in years : سالخورده شدن ،پابسن گذاشتن

to grow into one : بهم پيوستن ،باهم يکى شدن

to grow old : پير شدن ،بزرگ شدن

to grow rich : توانگر شدن ،ثروت بهم زدن

to grow together : باهم پيوستن ،باهم يکى شدن

to grow up : بزرگ شدن ،کبيرشدن ،بالغ شدن ،قدکشيدن ،متداول شدن

to grudge to do a thing : بواسطه لجاجت ازکردن کارى دريغ کردن

to grumble at any thing : براى چيزى غرغرکردن

to guarantee a contract : اجراى قراردادى راضمانت کردن

to guard against danger : مواظب خطربودن

to guess at a riddle : کوشش درحل معمايى کردن

to gulp down ones tears : گريه رادرگلوحبس کردن

to gut a book : مواداصلى کتابيرا ازان دراوردن ،جوهرمطالب کتابيراکشيدن

to hall over the couls : سرزنش يا توبيخ کردن

to halve two timbers : دوتير رادرهم جا انداختن بدانگونه که نيمى ازکلفتى هريک بريده شو

to halves : دونيم ،دونصف

to hammer out : ساختن بکوشش درست کردن

to hand : دردسترس

to hand down : بارث گذاشتن ،بدوره بعدانتقال دادن

to hand in ones checks : مردن( اصطلاح امريکا)

to hand out : از پنجره اويزان کردن

to hand over : تحويل دادن ،واگذارکردن

to hang about : اينسووانسورفتن ،گشتن ،معطل شدن

to hang back : پس رفتن ،بيميلى نشان دادن

to hang behind : عقب افتادن ،لک ولک کردن

to hang by the eyelids : سرناخن بندبودن ،درمعرض خطربودن

to hang on the rear : براى حمله دنبال کردن

to hang on to anything : بچيزى چسبيدن ،بچيزى خوب گوش دادن

to hang out : ازپايين بيرون افتادن ،سکنى کردن

to hang over anything : سوى چيزى پيشامدگى داشتن ،بالاى چيزى سوارشدن

to hang together : باهم مربوط بودن ،باهم پيوسته يامتحدبودن

to hang up : نگاه داشتن ،معطل کردن ،مسکوت گذاشتن ،معوق گذاشتن

to hang up ones sword : شمشيرخودراکنارگذاشتن ،شمشيربيک سونهادن

to hark back : برگشتن) درگفتگوى ازتوله شکارى که اندکى برميگرد دتاردشکار رادوب

to harp on a subject : زيادموضوعى راطول دادن ،به موضوعى چسبيدن

to harp on one string : پيوسته روى يک موضوع بحث کردن ،پاتوى يک کفش کردن

to hatch a plot : دوزوکلک چيدن ،توطئه کردن

to haul : بازرگانى : يدک کشيدن

to haul a ship : بادبانهاى کشتى را پائين اوردن ياخواباندن

to haul at a rope : طنابيراکشيدن

to haul over the coals : سخت مواخذه کردن ،عيب گرفتن از

to haul up : براى بازخواست صداکردن ،بازخواست کردن از

to haul upon the wind : سرکشتى رانزديک تربه جهت وزش بادقراردادن

to haunt with a person : باکسى ماندگارشدن ،زيادپيش کسى ماندن

to have a bee in ones bonnet : کک درتنبان داشتن ،شپش درکلاه داشتن

to have a bone to pick : بهانه يا دليل براى دعوايا استيضاح بدست اوردن

to have a finger in every pie : نخودهمه اشى بودن ،درهمه کارى دخالت کردن

to have a finger in the pie : پادرميان کارى گذاشتن ،درچيزى( فضولانه ) دخالت کردن

to have a gust of : لذت بردن از،مزه( چيزيرا )فهميدن ،قدردانى کردن از

to have a jag on : مست بودن

to have a look at something : بچيزى نگاه کردن

to have a miscarriage : بچه سقط کردن ،جنين افگندن

to have a narrow esape : جان مفت بدربردن

to have a rough time : بد گذراندن

to have a shy at : سنگ پرت کردن به ،باسنگ نشان کردن

to have a thing at heart : بچيزى زياد دلبستگى داشتن

to have an i. with any one : باکسى ديدار و گفتگو کردن

to have an steem for : محترم داشتن

to have approved : قانون ـ فقه : به تصويب رساندن

to have by heart : ازبردانستن ،ازحفظ داشتن ،درسينه داشتن

to have connexion with : مربوط بودن با

to have custody of : نگهدارى يا امانت دارى کردن از

to have in remembrance : ياد داشتن ،بخاطر داشتن

to have in stock : موجود داشتن

to have in view : در نظر داشتن

to have it : پيروزشدن ،بردن ،تنبيه شدن ،کتک خوردن

to have on : دربرداشتن

to have ones fling : کارخودراکردن ،دوره( هواوهوس )خودراگذراندن

to have ones fortune told : فال گرفتن( نزدفالگير رفتن)

to have ones gruel : تنبيه شدن ،شکست خوردن ،کشته شدن

to have patience : شکيبايى داشتن ،شکيبا بودن ،صبر داشتن ،تاب اوردن ،حوصله داشتن

to have plenty of time : وقت فراوان داشتن ،وقت کافى داشتن

to have recourse to a person : بکسى توسل جستن يامتوسل شدن

to have short views : د رانديشه حال بودن وبس ،کوته نظر بودن

to have signed : قانون ـ فقه : به امضا رساندن

to have something in reserve : چيزى بطوراندوخته داشتن ،چيزى درپس داشتن ،چيزى درچنته داشتن

to have the heels of any one : کسيرادردوعقب گذاشتن

to have the initiative : حق پيشقدمى يا ابتکارداشتن

to have the kindness to help s : لطف داشتن براى يارى کردن کسى.o.

to have the legs of : تندتر رفتن از،پيش افتادن از

to have the loan or : وام گرفتن ،قرض گرفتن

to have the pull of : برترى داشتن بر،اعمال نفوذ کردن بر

to have the run of a house : اختيار خانه اى را داشتن

to have the worse : شکست خوردن

to have two strings to one bow : با يک دست دو هندوانه برداشتن

to have up : بدادگاه بردن ،بازخواست کردن از،بدادگاه احضارکردن

to have views upon somthing : چشم ياطمع بچيزى داشتن

to havealiking for anything : ميل بچيزى داشتن ،ذوق چيزى را داشتن

to hear a case : دعوايى راگوش کردن ،درامرى دادرسى کردن

to hear any ones speech : سخنرانى( يانطق ) کسيراگوش کردن

to heave a groan : ناله کردن

to heave a ship down : کشتى رابراى پاک کردن بيک سوکشيدن يايک برکردن

to heave in sight : پديدارشدن ،نمودارشدن ،بالا امدن

to heave to : بحالت ايست دراوردن( کشى)

to heel : پيرو،فرمانبردار،تابع ،دراختيار

to heighten a story : داستانى رابزرگ کردن ،حکايتى رابسط دادن

to help forward : پيش بردن ،جلو انداختن

to hem a cloth : لبه پارچه اى راتوگذاشتن( يابرگرداندن)

to hem in : دورگرفتن ،احاطه کردن

to herd with other people : با مردم ديگر پيوستن ،درگروه ديگران درامدن

to hew asunder : ازهم جداکردن ،شکستن

to hew down : بزمين افکندن ،انداختن

to hew up : تراشيدن ،دراوردن

to hie ones way : راه خودرابشتاب پيش گرفتن

to his own profit : بفايده خودش

to hit a mark : نشانى را زدن

to hit someone on the head : بر سر کمى زدن

to hold a levee : بار عام دادن

to hold a meeting : انجمن کردن ،مجلس ،داشتن ،جلسه منعقد کردن

to hold a session : جلسه منعقد کردن

to hold a wolf by the ear : ميان زمين واسمان معلق بودن

to hold an a : باردادن ،ديوان منعقد کردن

to hold any one to ransom : کسيرا در توقيف نگاه داشتن تا اينکه با دادن فديه اورا ازاد کنند

to hold by lease : اجاره کردن ،با اجاره گرفتن ،در اجاره

to hold cheap : ناچيزشمردن ،حقيرشمردن

to hold fast : محکم( ياصفت ) نگاهداشتن

to hold in contempt : سبک داشتن ،پست شمردن ،کوچک شمردن

to hold in d. : درتصرف شخصى داشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پرسشنامه تست برتری نیمکره های مخ
پرسشنامه تشخیص و توصیف اختلالات خلقی
پرسشنامه سنجش تعارض والدین-نوجوانان (فرم نوجوان)
پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز
پرسشنامه شاخص تمایل جنسی هالبرت
پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی کودکان
پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز-هریس
مقیاس خودتاب آوری کلاهنن (ERS)
مقیاس سرزندگی ودسی 1997
مقیاس سطوح خودانتقادی (LOSC)
پرسشنامه ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری
دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت
بررسی مشاهیر سال سوم راهنمایی
اجرای سقف تیرچه بلوک
مقاله ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران
تحقیق ازمایشگاه مکانیک خاک
تحقیق اسكلت بتونی
"تحقیق در مورد اصول آرماتور گذاری ( پی ، دیوار، ستون )"
اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی