لغات مشابه
a : يک

a great deal of : يک دنيا , مقدار زیادی از

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: