لغات مشابه
to keep ones feet : استوارايستادن يارفتن ،نيفتادن

to keep ones he : خون سردبودن ،دست پاچه نشدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: