صفحه اصلی

to limber up
پيش قطار و پس قطار توپ رابهم بستن
کلمات مشابه

to linger on a subject : روعى موضوعى درنگ کردن يا معطل شدن

to link hands : دست بهم دادن

to listen to reason : بحرف حساب گوش دادن ،بحرف ايستادن

to listen with rapt attention : با مجذوبيت تمام گوش کردن ،با ششدانگ حواس وغيره

to live a long life : عمر دراز کردن

معنی to limber up به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سند چشم انداز 1404
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت برند
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاكمیت شركتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری