صفحه اصلی

to live in luxury
با تجمل زندگى کردن ،در نعمت زيستن ،خوش گذرانى کردن
کلمات مشابه

to live in privacy : تنهازيستن

to live in reproach : بخوارى يا مذلت زيستن

to live to oneself : تنها زندگى کردن

to llok (orsee)a : مراقبت کردن ،رسيدگى کردن ،توجه کردن

to load off : بار اندازى کردن ،خالى کردن

معنی to live in luxury به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود نظام آموزشی پاکستان
دانلود نظام آموزشی چین
دانلود نظریه های یادگیری
دانلود نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان‌
دانلود بررسی علل فرار دختران
دانلود بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مدارس عادی و غیر انتفاعی
دانلود نور در گرافیک
دانلود بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی
دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران