لغات مشابه
to lock out : پشت در( يا بيرون ) نگاه داشتن

to lodge a complaint : شکايت کردن ،عرضحال گله گذارى تسليم کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: