لغات مشابه
to lodge an a : عرضحال استيناف دادن

to look a bout : بهر سو نگاه کردن ،اطراف کار را پاييدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: