لغات مشابه
to look a bout : بهر سو نگاه کردن ،اطراف کار را پاييدن

to look after : مواظبت کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: