معنی to look a bout

to look a bout
بهر سو نگاه کردن ،اطراف کار را پاييدن
کلمات مشابه

to look after : مواظبت کردن

to look back : سرد شدن ،از پيشرفت خود دارى کردن

to look behind : پشت سر را نگاه کردن

to look blue : افسرده يابوربنظرامدن

to look daggers : چپ چپ نگاه کردن

to look down : با نگاه مطيع کردن ،پايين امدن ،ارزان شدن

to look fixedly : چشم دوختن ،خيره نگريستن

to look for anything : چيزى گشتن ،چيزيرا جستجو کردن ،منتظر چيزى شدن

to look for work : پى کار گشتن ،عقب کارگشتن

to look forward : جلو( يابه اينده )نگاه کردن ،انتظارداشتن

to look forward to : انتظار داشتن ،استقبال کردن

to look in : سرزدن ،ديدنى ،کوتاه کردن

to look in to : رسيدگى کردن

to look on : تماشا کردن

to look on with : بديده به( چيزى ) نگاه کردن

to look one up and down : کسيرا برانداز کردن ،بالاو پايين کسيرا نگاه کردن

to look oneself again : پشم بازى کردن ،بهبود يافتن

to look out : مواظب بودن ،چشم براه بودن ،منتظر بودن ،اماده بودن ،گوش بزنگ بودن

to look out for squalls : جلوگيرى ازخطرکردن ،مواظب خود بودن

to look over : بازرسى کردن ،صزف نظر کردن از،بخشيدن ،مرور کردن ،يکى يکى ديدن

to look round : اطراف کار را ديدن يا پاييدن ،امکان چيزيى راسنجيدن

to look sharp : شتاب کردن ،جنبيدن ،تيز نگاه کردن ،خوب پاييدن

to look through ones fingers : نگاه دزدانه کردن ،خودرابه نديدن زدن

to look up : پيدا کردن ،نگاه کردن ،جستجو کردن ،احترام گذرادن ،بالارفتن

to lool black : خشمگين يا متغير بنظر امدن

to loose hold : ول کردن

to loosen the purse strings : باز يا( شل ) کردن ،پول خرج کردن

to lop a bout : بيهوده وقت گذراندن

to lose an eye : ازيک چشم نابيناشدن

to lose courage : بى جرات شدن ،ترسيدن

to lose f. : لاغرشدن

to lose face : نام نيک يا اعتبارخودرا ازدست دادن ،پست شدن

to lose ground : پس نشستن ،عقب نشينى کردن

to lose heart : مايوس شدن

to lose interest : بى ميل شدن ،جلب توجه نکردن

to lose ones he : سرخودرابباد دادن ،گيج شدن

to lose patience : شکسبايى را از دست دادن ،بى طاقت شدن ،تاب و توان را از دست دادن

to lose plant : مردن ،پژمرده شدن

to lose scent : گم کردن

to lose the t. of a discourse : رشته سخن را ازدست دادن( يا گم کردن)

to lose way : کند شدن

to lostleather : خراشيدگى در پوست داشتن

to low forth : با نعره ادا کردن

to lrarnt by heart : از بر کردن ،از حفظ کردن

to lull to sleep : خواب کردن ،خواباندن

to mack i. about a person : در باره کسى از ديگران جويا شدن

to maintain a road : جاده اى را( تعمير و )نگهدارى کردن

to make a mystery of : سرى تلقى کردن

to make up to any one : پيش کسى خود شيرينى کردن

to make (or pass )water : ادرارکردن ،زهراب ريختن ،شاشيدن ،شاش کردن

to make (or raise)money : پول گرداوردن ،پول جمع کردن ،پول بهم زدن

to make a : نمودار کردن ،ظاهرساختن

to make a curtsy : سلام زنانه کردن ،تواضع کردن

to make a d. : دفاع کردن

to make a dust : گردو خاک بلند کردن ،گرد کردن ،هايهوکردن

to make a f. : دارايى ياثروت بهم زدن ،متمول شدن ،چيزدارشدن

to make a face at any one : اداواصول درجلو کسى دراوردن

to make a flutter : جنبيدن ،خودنمايى کردن

to make a fool of any one : کسيرادست انداختن ،کسيرامسخره قراردادن

to make a for : دردسترس گذاشتن

to make a friend of : دوست شدن با

to make a goal : يک بازى بردن ،توپ را ازدروازه طرف مقابل بيرون کردن

to make a hand of anything : از چيزى سودبردن ،درکارى کامياب شدن

to make a hash of : خراب کردن ،ضايع کردن

to make a hurry : شتاب کردن ،عجله کردن

to make a long arm : دست دراز کردن( سر ميز)

to make a long story short : قصه را کوتاه کنيم ،خلاصه القصه

to make a market of : معامله کردن ،با کالاى ديگر معاوضه کردن

to make a mess of : سر هم بندى کردن ،ضايع کردن

to make a minute of : ياد داشت کردن ،پيش نويس کردن

to make a mistake : اشتباه کردن ،اشتباها،سهوا

to make a motion : اشاره کردن ،پيشنهاد کردن ،بر ان شدن

to make a move : برخاستن ،پاشدن و رفتن ،مهره را تکان دادن

to make a muddle of : سر هم بندى کردن

to make a noise : صدا کردن ،شلوق کردن ،پهن شدن ،منتشر شدن

to make a noise in the world : مشهور شدن

to make a note of : ياد داشت کردن

to make a pause : ايست کردن ،مکث کردن ،توقف کردن ،درنگ کردن ،تامل کردن

to make a pile : پول بسيار اندوختن

to make a point : نکته اى را ثابت کردن

to make a point of : اهميت دادن ،ضرورى دانستن

to make a pounce : ناگهان جستن ،حمله کردن

to make a present of : پيشکش يا تعارف کردن

to make a profit : سود بردن ،منفعت کردن

to make a purchase : خريد کردن

to make a push at : پيف کردن به ،ناچيز شمردن

to make a r for something : براى رسيدن به چيزى نقاش کردن

to make a remark : سخن گفتن ،حرفى زدن ،اظهار نظرى کردن

to make a response : پاسخ دادن ،جواب دادن

to make a shift : با تدبيروکوشش ،موفق شدن ،ساختن ،گذراندن ،تاه کردن

to make a slip : لغزش خوردن ،خطا کردن

to make a stand : مقاومت يا ايستادگى کردن

to make a stop : ايست کردن ،مکث کردن

to make a study of something : چيزى را بررسى يا مطالعه کردن ،براى بدست اوردن چيزى کوشيدن

to make a virginia fence : تلوتلو خوردن ،مستانه راه رفتن

to make a wry mouth : لب و لوچه در هم کشيدن

to make all doubts even : هرگونه شک را مرتفع کردن

to make allowance : منظور کردن ،در نظر گرفتن

to make an a : مساعده دادن ،پيش مزد دادن ،پول پيش دادن

to make an a of : احمق يانادان کردن

معنی to look a bout به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی