لغات مشابه
to look after : مواظبت کردن

to look back : سرد شدن ،از پيشرفت خود دارى کردن

to look behind : پشت سر را نگاه کردن

to look blue : افسرده يابوربنظرامدن

to look daggers : چپ چپ نگاه کردن

to look down : با نگاه مطيع کردن ،پايين امدن ،ارزان شدن

to look fixedly : چشم دوختن ،خيره نگريستن

to look for anything : چيزى گشتن ،چيزيرا جستجو کردن ،منتظر چيزى شدن

to look for work : پى کار گشتن ،عقب کارگشتن

to look forward : جلو( يابه اينده )نگاه کردن ،انتظارداشتن

to look forward to : انتظار داشتن ،استقبال کردن

to look in : سرزدن ،ديدنى ،کوتاه کردن

to look in to : رسيدگى کردن

to look on : تماشا کردن

to look on with : بديده به( چيزى ) نگاه کردن

to look one up and down : کسيرا برانداز کردن ،بالاو پايين کسيرا نگاه کردن

to look oneself again : پشم بازى کردن ،بهبود يافتن

to look out : مواظب بودن ،چشم براه بودن ،منتظر بودن ،اماده بودن ،گوش بزنگ بودن

to look out for squalls : جلوگيرى ازخطرکردن ،مواظب خود بودن

to look over : بازرسى کردن ،صزف نظر کردن از،بخشيدن ،مرور کردن ،يکى يکى ديدن

to look round : اطراف کار را ديدن يا پاييدن ،امکان چيزيى راسنجيدن

to look sharp : شتاب کردن ،جنبيدن ،تيز نگاه کردن ،خوب پاييدن

to look through ones fingers : نگاه دزدانه کردن ،خودرابه نديدن زدن

to look up : پيدا کردن ،نگاه کردن ،جستجو کردن ،احترام گذرادن ،بالارفتن

to lool black : خشمگين يا متغير بنظر امدن

to loose hold : ول کردن

to loosen the purse strings : باز يا( شل ) کردن ،پول خرج کردن

to lop a bout : بيهوده وقت گذراندن

to lose an eye : ازيک چشم نابيناشدن

to lose courage : بى جرات شدن ،ترسيدن

to lose f. : لاغرشدن

to lose face : نام نيک يا اعتبارخودرا ازدست دادن ،پست شدن

to lose ground : پس نشستن ،عقب نشينى کردن

to lose heart : مايوس شدن

to lose interest : بى ميل شدن ،جلب توجه نکردن

to lose ones he : سرخودرابباد دادن ،گيج شدن

to lose patience : شکسبايى را از دست دادن ،بى طاقت شدن ،تاب و توان را از دست دادن

to lose plant : مردن ،پژمرده شدن

to lose scent : گم کردن

to lose the t. of a discourse : رشته سخن را ازدست دادن( يا گم کردن)

to lose way : کند شدن

to lostleather : خراشيدگى در پوست داشتن

to low forth : با نعره ادا کردن

to lrarnt by heart : از بر کردن ،از حفظ کردن

to lull to sleep : خواب کردن ،خواباندن

to mack i. about a person : در باره کسى از ديگران جويا شدن

to maintain a road : جاده اى را( تعمير و )نگهدارى کردن

to make a mystery of : سرى تلقى کردن

to make up to any one : پيش کسى خود شيرينى کردن

to make (or pass )water : ادرارکردن ،زهراب ريختن ،شاشيدن ،شاش کردن

to make (or raise)money : پول گرداوردن ،پول جمع کردن ،پول بهم زدن

to make a : نمودار کردن ،ظاهرساختن

to make a curtsy : سلام زنانه کردن ،تواضع کردن

to make a d. : دفاع کردن

to make a dust : گردو خاک بلند کردن ،گرد کردن ،هايهوکردن

to make a f. : دارايى ياثروت بهم زدن ،متمول شدن ،چيزدارشدن

to make a face at any one : اداواصول درجلو کسى دراوردن

to make a flutter : جنبيدن ،خودنمايى کردن

to make a fool of any one : کسيرادست انداختن ،کسيرامسخره قراردادن

to make a for : دردسترس گذاشتن

to make a friend of : دوست شدن با

to make a goal : يک بازى بردن ،توپ را ازدروازه طرف مقابل بيرون کردن

to make a hand of anything : از چيزى سودبردن ،درکارى کامياب شدن

to make a hash of : خراب کردن ،ضايع کردن

to make a hurry : شتاب کردن ،عجله کردن

to make a long arm : دست دراز کردن( سر ميز)

to make a long story short : قصه را کوتاه کنيم ،خلاصه القصه

to make a market of : معامله کردن ،با کالاى ديگر معاوضه کردن

to make a mess of : سر هم بندى کردن ،ضايع کردن

to make a minute of : ياد داشت کردن ،پيش نويس کردن

to make a mistake : اشتباه کردن ،اشتباها،سهوا

to make a motion : اشاره کردن ،پيشنهاد کردن ،بر ان شدن

to make a move : برخاستن ،پاشدن و رفتن ،مهره را تکان دادن

to make a muddle of : سر هم بندى کردن

to make a noise : صدا کردن ،شلوق کردن ،پهن شدن ،منتشر شدن

to make a noise in the world : مشهور شدن

to make a note of : ياد داشت کردن

to make a pause : ايست کردن ،مکث کردن ،توقف کردن ،درنگ کردن ،تامل کردن

to make a pile : پول بسيار اندوختن

to make a point : نکته اى را ثابت کردن

to make a point of : اهميت دادن ،ضرورى دانستن

to make a pounce : ناگهان جستن ،حمله کردن

to make a present of : پيشکش يا تعارف کردن

to make a profit : سود بردن ،منفعت کردن

to make a purchase : خريد کردن

to make a push at : پيف کردن به ،ناچيز شمردن

to make a r for something : براى رسيدن به چيزى نقاش کردن

to make a remark : سخن گفتن ،حرفى زدن ،اظهار نظرى کردن

to make a response : پاسخ دادن ،جواب دادن

to make a shift : با تدبيروکوشش ،موفق شدن ،ساختن ،گذراندن ،تاه کردن

to make a slip : لغزش خوردن ،خطا کردن

to make a stand : مقاومت يا ايستادگى کردن

to make a stop : ايست کردن ،مکث کردن

to make a study of something : چيزى را بررسى يا مطالعه کردن ،براى بدست اوردن چيزى کوشيدن

to make a virginia fence : تلوتلو خوردن ،مستانه راه رفتن

to make a wry mouth : لب و لوچه در هم کشيدن

to make all doubts even : هرگونه شک را مرتفع کردن

to make allowance : منظور کردن ،در نظر گرفتن

to make an a : مساعده دادن ،پيش مزد دادن ،پول پيش دادن

to make an a of : احمق يانادان کردن

to make an a of any one : با کسى اشنايى کردن

to make an arrangement : قرارگذاشتن ،ترتيب( کارى را )دادن

to make an e. of oneself : خود را انگشت نما کردن

to make an early start : زود حرکت کردن ،زود رهسپار شدن

to make an effort : کوشش کردن ،سعى کردن ،بذل مساعى کردن

to make an end of : بس کردن ،موقوف کردن ،تمام کردن

to make an entry of : ثبت( دفتر )کردن ،وارد( دفتر )کردن

to make an error : اشتباه کردن

to make an exception : استثنا کردن يا قائل شدن

to make an excursion : گردش کردن ،به گردش رفتن

to make an expense : خرج ( يا خرجى ) کردن

to make ap a ship : کشتى را در دريا به غنيمت بردن

to make approaches : وسايل نزديک شدن جستن ،دسترس جستن

to make away : بر باد دادن ،کار ( کسى را ) ساختن ،خلاص شدن از ( دست)

to make believe : وانمود کردن

to make both ends meet : در حدود درامد خود خرج کردن

to make common cause : دست يکى شدن ،متحد شدن

to make contact : اتصال دادن ،پيوستن

to make difficulties : ايراد گرفتن ،اشکال تراشيدن

to make enquiries into : بازجويى کردن در،در ( چيزى ) تحقيقات بعمل اوردن

to make even with the ground : با خاک يکسان کردن

to make express stipulation to ..... : قانون ـ فقه : صراحتا "چيزى را شرط کردن

to make eyes at : به چشم خاطرخواهى يا خريدارى نگاه کردن( به) ،عاشقانه نگاه کردن( به)

to make fast : بستن ،محکم کردن

to make friends with anyone : با کسى اشنايى يا دوستى( پيدا )کردن

to make fun of : مسخره کردن ،دست انداختن

to make game of : دست انداختن ،مسخره کردن ،ريشخند کردن

to make good : جبران کردن ،تاوان ( چيزى را ) دادن ،انجام دادن ،محکم کردن

to make havoc of : ويران کردن ،برباد دادن ،غارت کردن

to make hay of : درهم برهم کردن ،روى هم ريختن

to make headway : پيش رفتن ،پيشرفت کردن

to make inquires into a matter : چيز ى را باز جويى( يا رسيدگى ) کردن ،در امرى تحقيقات بعمل اوردن

to make it a condition : شرط کردن

to make known : اشکار ساختن ،معلوم کردن

to make leg : تواضع کردن ، (با خم کردن يک پا و پس بردن پاى ديگر)

to make light of : سبک گرفتن ،اهميت ندادن

to make love : عشق بازى کردن ،عاشقى کردن

to make matchwood of : خرد کردن ،له کردن

to make merry : خوشى کردن

to make mincemeat of : خرد کردن ،از ميان بردن

to make mischief : دو بهم زنى کردن ،نفاق انداختن

to make much of : استفاده کردن از

to make no doubt : يقين بودن ،مطمئن بودن ،شک نداشتن

to make no mention of : ذکر نکردن ،ذکرى از ان نيست

to make noyhing of : هيچ پنداشتن ،ناچيز شمردن ،اهميت ندادن

to make odds even : نا برابرى ها را از ميان بردن ،اختلافات را تصفيه کردن

to make ones a : حضور بهم رساندن ،حضور يافتن ،ظاهر شدن

to make ones blood run cold : کسى را از عصبانيت در اوردن يا کسى را کشتن

to make ones getaway : گريختن ،در رفتن ،فرارکردن ( درگفتگوى از دزدان)

to make oneself : شادمانى کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری