لغات مشابه
to look after : مواظبت کردن

to look back : سرد شدن ،از پيشرفت خود دارى کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: