لغات مشابه
to look daggers : چپ چپ نگاه کردن

to look down : با نگاه مطيع کردن ،پايين امدن ،ارزان شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: