لغات مشابه
to lose the t. of a discourse : رشته سخن را ازدست دادن( يا گم کردن)

to lose way : کند شدن

to lostleather : خراشيدگى در پوست داشتن

to low forth : با نعره ادا کردن

to lrarnt by heart : از بر کردن ،از حفظ کردن

to lull to sleep : خواب کردن ،خواباندن

to mack i. about a person : در باره کسى از ديگران جويا شدن

to maintain a road : جاده اى را( تعمير و )نگهدارى کردن

to make a mystery of : سرى تلقى کردن

to make up to any one : پيش کسى خود شيرينى کردن

to make (or pass )water : ادرارکردن ،زهراب ريختن ،شاشيدن ،شاش کردن

to make (or raise)money : پول گرداوردن ،پول جمع کردن ،پول بهم زدن

to make a : نمودار کردن ،ظاهرساختن

to make a curtsy : سلام زنانه کردن ،تواضع کردن

to make a d. : دفاع کردن

to make a dust : گردو خاک بلند کردن ،گرد کردن ،هايهوکردن

to make a f. : دارايى ياثروت بهم زدن ،متمول شدن ،چيزدارشدن

to make a face at any one : اداواصول درجلو کسى دراوردن

to make a flutter : جنبيدن ،خودنمايى کردن

to make a fool of any one : کسيرادست انداختن ،کسيرامسخره قراردادن

to make a for : دردسترس گذاشتن

to make a friend of : دوست شدن با

to make a goal : يک بازى بردن ،توپ را ازدروازه طرف مقابل بيرون کردن

to make a hand of anything : از چيزى سودبردن ،درکارى کامياب شدن

to make a hash of : خراب کردن ،ضايع کردن

to make a hurry : شتاب کردن ،عجله کردن

to make a long arm : دست دراز کردن( سر ميز)

to make a long story short : قصه را کوتاه کنيم ،خلاصه القصه

to make a market of : معامله کردن ،با کالاى ديگر معاوضه کردن

to make a mess of : سر هم بندى کردن ،ضايع کردن

to make a minute of : ياد داشت کردن ،پيش نويس کردن

to make a mistake : اشتباه کردن ،اشتباها،سهوا

to make a motion : اشاره کردن ،پيشنهاد کردن ،بر ان شدن

to make a move : برخاستن ،پاشدن و رفتن ،مهره را تکان دادن

to make a muddle of : سر هم بندى کردن

to make a noise : صدا کردن ،شلوق کردن ،پهن شدن ،منتشر شدن

to make a noise in the world : مشهور شدن

to make a note of : ياد داشت کردن

to make a pause : ايست کردن ،مکث کردن ،توقف کردن ،درنگ کردن ،تامل کردن

to make a pile : پول بسيار اندوختن

to make a point : نکته اى را ثابت کردن

to make a point of : اهميت دادن ،ضرورى دانستن

to make a pounce : ناگهان جستن ،حمله کردن

to make a present of : پيشکش يا تعارف کردن

to make a profit : سود بردن ،منفعت کردن

to make a purchase : خريد کردن

to make a push at : پيف کردن به ،ناچيز شمردن

to make a r for something : براى رسيدن به چيزى نقاش کردن

to make a remark : سخن گفتن ،حرفى زدن ،اظهار نظرى کردن

to make a response : پاسخ دادن ،جواب دادن

to make a shift : با تدبيروکوشش ،موفق شدن ،ساختن ،گذراندن ،تاه کردن

to make a slip : لغزش خوردن ،خطا کردن

to make a stand : مقاومت يا ايستادگى کردن

to make a stop : ايست کردن ،مکث کردن

to make a study of something : چيزى را بررسى يا مطالعه کردن ،براى بدست اوردن چيزى کوشيدن

to make a virginia fence : تلوتلو خوردن ،مستانه راه رفتن

to make a wry mouth : لب و لوچه در هم کشيدن

to make all doubts even : هرگونه شک را مرتفع کردن

to make allowance : منظور کردن ،در نظر گرفتن

to make an a : مساعده دادن ،پيش مزد دادن ،پول پيش دادن

to make an a of : احمق يانادان کردن

to make an a of any one : با کسى اشنايى کردن

to make an arrangement : قرارگذاشتن ،ترتيب( کارى را )دادن

to make an e. of oneself : خود را انگشت نما کردن

to make an early start : زود حرکت کردن ،زود رهسپار شدن

to make an effort : کوشش کردن ،سعى کردن ،بذل مساعى کردن

to make an end of : بس کردن ،موقوف کردن ،تمام کردن

to make an entry of : ثبت( دفتر )کردن ،وارد( دفتر )کردن

to make an error : اشتباه کردن

to make an exception : استثنا کردن يا قائل شدن

to make an excursion : گردش کردن ،به گردش رفتن

to make an expense : خرج ( يا خرجى ) کردن

to make ap a ship : کشتى را در دريا به غنيمت بردن

to make approaches : وسايل نزديک شدن جستن ،دسترس جستن

to make away : بر باد دادن ،کار ( کسى را ) ساختن ،خلاص شدن از ( دست)

to make believe : وانمود کردن

to make both ends meet : در حدود درامد خود خرج کردن

to make common cause : دست يکى شدن ،متحد شدن

to make contact : اتصال دادن ،پيوستن

to make difficulties : ايراد گرفتن ،اشکال تراشيدن

to make enquiries into : بازجويى کردن در،در ( چيزى ) تحقيقات بعمل اوردن

to make even with the ground : با خاک يکسان کردن

to make express stipulation to ..... : قانون ـ فقه : صراحتا "چيزى را شرط کردن

to make eyes at : به چشم خاطرخواهى يا خريدارى نگاه کردن( به) ،عاشقانه نگاه کردن( به)

to make fast : بستن ،محکم کردن

to make friends with anyone : با کسى اشنايى يا دوستى( پيدا )کردن

to make fun of : مسخره کردن ،دست انداختن

to make game of : دست انداختن ،مسخره کردن ،ريشخند کردن

to make good : جبران کردن ،تاوان ( چيزى را ) دادن ،انجام دادن ،محکم کردن

to make havoc of : ويران کردن ،برباد دادن ،غارت کردن

to make hay of : درهم برهم کردن ،روى هم ريختن

to make headway : پيش رفتن ،پيشرفت کردن

to make inquires into a matter : چيز ى را باز جويى( يا رسيدگى ) کردن ،در امرى تحقيقات بعمل اوردن

to make it a condition : شرط کردن

to make known : اشکار ساختن ،معلوم کردن

to make leg : تواضع کردن ، (با خم کردن يک پا و پس بردن پاى ديگر)

to make light of : سبک گرفتن ،اهميت ندادن

to make love : عشق بازى کردن ،عاشقى کردن

to make matchwood of : خرد کردن ،له کردن

to make merry : خوشى کردن

to make mincemeat of : خرد کردن ،از ميان بردن

to make mischief : دو بهم زنى کردن ،نفاق انداختن

to make much of : استفاده کردن از

to make no doubt : يقين بودن ،مطمئن بودن ،شک نداشتن

to make no mention of : ذکر نکردن ،ذکرى از ان نيست

to make noyhing of : هيچ پنداشتن ،ناچيز شمردن ،اهميت ندادن

to make odds even : نا برابرى ها را از ميان بردن ،اختلافات را تصفيه کردن

to make ones a : حضور بهم رساندن ،حضور يافتن ،ظاهر شدن

to make ones blood run cold : کسى را از عصبانيت در اوردن يا کسى را کشتن

to make ones getaway : گريختن ،در رفتن ،فرارکردن ( درگفتگوى از دزدان)

to make oneself : شادمانى کردن

to make or pay a call : از کسى ديدن کردن ،به کسى سر زدن

to make out : فهميدن ،سر دراوردن ،دريافتن ،تنظيم کردن ،ثابت کردن ،کشف کردن

to make over : واگذار کردن ،انتقال دادن ،دوباره ساختن

to make overtures : پيشنهاد کردن ،گفتگو اغاز کردن

to make peace between two men : دو کس را با هم اشتى دادن

to make place for ladies : جا ( ياراه ) براى بانوان باز کردن

to make proud : مغرور کردن

to make provision : تهيه ديدن ،پيش بينى کردن

to make public : اشکار يا علنى کردن ،فاش کردن ،افشا کردن

to make r. : تلافى کردن ،جبران کردن

to make r. after something : چيزى را جستجو کردن

to make r. for a wrong : بى عدالتى يا خطايى را جبران کردن

to make repeat : وادار به تکرار کردن

to make reprisal : تلافى کردن ،تلافى در اوردن ( بر سر اسيران جنگى يا اتباع بيگانه)

to make room for a person : جا براى کسى باز کردن

to make sit : نشاندن

to make spoil of : به يغما بردن ،غارت کردن

to make sport of any one : کسى را استهزا کردن يا دست انداختن

to make sure(of) : محقق کردن ،يقين کردن ( يا شدن)

to make the most of : به بهترين طرزى بکار بردن ،استفاده کامل کردن از

to make the pot boi; : معاش خود را پيدا کردن

to make the running : پيش قدم شدن

to make things hum : کارها را داير کردن يا در جنبش اوردن

to make up : ترکيب کردن ،درست کردن ،تکميل کردن ،جبران کردن ،فراهم کردن

to make up for : جبران کردن

to make up hay in to bundles : علف خشک را دسته کردن

to make use of : استفاده کردن از،بکار بردن

to make way : پيشرفت کردن ،پيش رفتن

to make(or get)ready : اماده کردن ،حاضر کردن ،اماده شدن ،حاضر شدن

to makea meal of : خوردن ،صرف کردن

to makea raid.on : حمله کردن بر

to makes suit : در خواست کردن

to manipulate : ترياک را با دست عمل اوردن ،ترياک را تيارکردن ،تيارى

to map out : جز بجز معين کردن ،مرتب کردن ،ترتيب دادن

to margin the text of a book : در حاشيه گذاشتن کتاب

to mark off : جدا کردن ( باخط)

to mark out a ground : حدود زمينى را تععين کردن يا نشان دادن

to mark down an article : بهاى کمترى بر کالايى گذاشتن

to mark good : بهاى کالا را در روى ان نوشتن ،نشان حاکى از بها در روى کالا گذاشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها
بررسی برشكاری قوسی پلاسما
مقایسه آموزش و پرورش ایران و سوئیس
پلی کربنات ترمو پلاستیک آروماتیک بر پایه بیس فنول A
بررسی شرح فرآیند
مقاله بورس و ابزارهای مالی آن
بررسی اصول تراشكاری
بررسی تولید آهن به روش اسفنجی
بررسی جوشكاری با اكسی استیلن
بررسی طرز كار جوشكاری به روش GTAW (TIG)
بررسی سیستم های اندازه گیری
بررسی كاربرد مبردها
محبت در قرآن
بررسی كارخانه ریخته گری آلومینیوم
بررسی جوشكاری با اكسی استیلن
بررسی ریخته گری و متالوژی پودر
کریم خان زند
بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در كارشناسان مركز بهمن موتور
پژوهش کارآفرینی پرورش وکشت قارچ