لغات مشابه
to make a motion : اشاره کردن ،پيشنهاد کردن ،بر ان شدن

to make a move : برخاستن ،پاشدن و رفتن ،مهره را تکان دادن

to make a muddle of : سر هم بندى کردن

to make a noise : صدا کردن ،شلوق کردن ،پهن شدن ،منتشر شدن

to make a noise in the world : مشهور شدن

to make a note of : ياد داشت کردن

to make a pause : ايست کردن ،مکث کردن ،توقف کردن ،درنگ کردن ،تامل کردن

to make a pile : پول بسيار اندوختن

to make a point : نکته اى را ثابت کردن

to make a point of : اهميت دادن ،ضرورى دانستن

to make a pounce : ناگهان جستن ،حمله کردن

to make a present of : پيشکش يا تعارف کردن

to make a profit : سود بردن ،منفعت کردن

to make a purchase : خريد کردن

to make a push at : پيف کردن به ،ناچيز شمردن

to make a r for something : براى رسيدن به چيزى نقاش کردن

to make a remark : سخن گفتن ،حرفى زدن ،اظهار نظرى کردن

to make a response : پاسخ دادن ،جواب دادن

to make a shift : با تدبيروکوشش ،موفق شدن ،ساختن ،گذراندن ،تاه کردن

to make a slip : لغزش خوردن ،خطا کردن

to make a stand : مقاومت يا ايستادگى کردن

to make a stop : ايست کردن ،مکث کردن

to make a study of something : چيزى را بررسى يا مطالعه کردن ،براى بدست اوردن چيزى کوشيدن

to make a virginia fence : تلوتلو خوردن ،مستانه راه رفتن

to make a wry mouth : لب و لوچه در هم کشيدن

to make all doubts even : هرگونه شک را مرتفع کردن

to make allowance : منظور کردن ،در نظر گرفتن

to make an a : مساعده دادن ،پيش مزد دادن ،پول پيش دادن

to make an a of : احمق يانادان کردن

to make an a of any one : با کسى اشنايى کردن

to make an arrangement : قرارگذاشتن ،ترتيب( کارى را )دادن

to make an e. of oneself : خود را انگشت نما کردن

to make an early start : زود حرکت کردن ،زود رهسپار شدن

to make an effort : کوشش کردن ،سعى کردن ،بذل مساعى کردن

to make an end of : بس کردن ،موقوف کردن ،تمام کردن

to make an entry of : ثبت( دفتر )کردن ،وارد( دفتر )کردن

to make an error : اشتباه کردن

to make an exception : استثنا کردن يا قائل شدن

to make an excursion : گردش کردن ،به گردش رفتن

to make an expense : خرج ( يا خرجى ) کردن

to make ap a ship : کشتى را در دريا به غنيمت بردن

to make approaches : وسايل نزديک شدن جستن ،دسترس جستن

to make away : بر باد دادن ،کار ( کسى را ) ساختن ،خلاص شدن از ( دست)

to make believe : وانمود کردن

to make both ends meet : در حدود درامد خود خرج کردن

to make common cause : دست يکى شدن ،متحد شدن

to make contact : اتصال دادن ،پيوستن

to make difficulties : ايراد گرفتن ،اشکال تراشيدن

to make enquiries into : بازجويى کردن در،در ( چيزى ) تحقيقات بعمل اوردن

to make even with the ground : با خاک يکسان کردن

to make express stipulation to ..... : قانون ـ فقه : صراحتا "چيزى را شرط کردن

to make eyes at : به چشم خاطرخواهى يا خريدارى نگاه کردن( به) ،عاشقانه نگاه کردن( به)

to make fast : بستن ،محکم کردن

to make friends with anyone : با کسى اشنايى يا دوستى( پيدا )کردن

to make fun of : مسخره کردن ،دست انداختن

to make game of : دست انداختن ،مسخره کردن ،ريشخند کردن

to make good : جبران کردن ،تاوان ( چيزى را ) دادن ،انجام دادن ،محکم کردن

to make havoc of : ويران کردن ،برباد دادن ،غارت کردن

to make hay of : درهم برهم کردن ،روى هم ريختن

to make headway : پيش رفتن ،پيشرفت کردن

to make inquires into a matter : چيز ى را باز جويى( يا رسيدگى ) کردن ،در امرى تحقيقات بعمل اوردن

to make it a condition : شرط کردن

to make known : اشکار ساختن ،معلوم کردن

to make leg : تواضع کردن ، (با خم کردن يک پا و پس بردن پاى ديگر)

to make light of : سبک گرفتن ،اهميت ندادن

to make love : عشق بازى کردن ،عاشقى کردن

to make matchwood of : خرد کردن ،له کردن

to make merry : خوشى کردن

to make mincemeat of : خرد کردن ،از ميان بردن

to make mischief : دو بهم زنى کردن ،نفاق انداختن

to make much of : استفاده کردن از

to make no doubt : يقين بودن ،مطمئن بودن ،شک نداشتن

to make no mention of : ذکر نکردن ،ذکرى از ان نيست

to make noyhing of : هيچ پنداشتن ،ناچيز شمردن ،اهميت ندادن

to make odds even : نا برابرى ها را از ميان بردن ،اختلافات را تصفيه کردن

to make ones a : حضور بهم رساندن ،حضور يافتن ،ظاهر شدن

to make ones blood run cold : کسى را از عصبانيت در اوردن يا کسى را کشتن

to make ones getaway : گريختن ،در رفتن ،فرارکردن ( درگفتگوى از دزدان)

to make oneself : شادمانى کردن

to make or pay a call : از کسى ديدن کردن ،به کسى سر زدن

to make out : فهميدن ،سر دراوردن ،دريافتن ،تنظيم کردن ،ثابت کردن ،کشف کردن

to make over : واگذار کردن ،انتقال دادن ،دوباره ساختن

to make overtures : پيشنهاد کردن ،گفتگو اغاز کردن

to make peace between two men : دو کس را با هم اشتى دادن

to make place for ladies : جا ( ياراه ) براى بانوان باز کردن

to make proud : مغرور کردن

to make provision : تهيه ديدن ،پيش بينى کردن

to make public : اشکار يا علنى کردن ،فاش کردن ،افشا کردن

to make r. : تلافى کردن ،جبران کردن

to make r. after something : چيزى را جستجو کردن

to make r. for a wrong : بى عدالتى يا خطايى را جبران کردن

to make repeat : وادار به تکرار کردن

to make reprisal : تلافى کردن ،تلافى در اوردن ( بر سر اسيران جنگى يا اتباع بيگانه)

to make room for a person : جا براى کسى باز کردن

to make sit : نشاندن

to make spoil of : به يغما بردن ،غارت کردن

to make sport of any one : کسى را استهزا کردن يا دست انداختن

to make sure(of) : محقق کردن ،يقين کردن ( يا شدن)

to make the most of : به بهترين طرزى بکار بردن ،استفاده کامل کردن از

to make the pot boi; : معاش خود را پيدا کردن

to make the running : پيش قدم شدن

to make things hum : کارها را داير کردن يا در جنبش اوردن

to make up : ترکيب کردن ،درست کردن ،تکميل کردن ،جبران کردن ،فراهم کردن

to make up for : جبران کردن

to make up hay in to bundles : علف خشک را دسته کردن

to make use of : استفاده کردن از،بکار بردن

to make way : پيشرفت کردن ،پيش رفتن

to make(or get)ready : اماده کردن ،حاضر کردن ،اماده شدن ،حاضر شدن

to makea meal of : خوردن ،صرف کردن

to makea raid.on : حمله کردن بر

to makes suit : در خواست کردن

to manipulate : ترياک را با دست عمل اوردن ،ترياک را تيارکردن ،تيارى

to map out : جز بجز معين کردن ،مرتب کردن ،ترتيب دادن

to margin the text of a book : در حاشيه گذاشتن کتاب

to mark off : جدا کردن ( باخط)

to mark out a ground : حدود زمينى را تععين کردن يا نشان دادن

to mark down an article : بهاى کمترى بر کالايى گذاشتن

to mark good : بهاى کالا را در روى ان نوشتن ،نشان حاکى از بها در روى کالا گذاشتن

to mark time : در جا زدن

to marry at a registry office : در دفتر ثبت يا محضر رسمى ازدواج کردن

to me sail : رهسپار شدن

to measure swords : شمشيرهاى خود را با يکديگر اندازه گرفتن ،با کسى زور ازمايى کردن

to mediate a result : وسيله گرفتن نتيجه اى فراهم کردن

to meet a demand : بازرگانى : تقاضايى را براوردن

to meet half way : درنيمه راه کسى را ديدن يا برخورد کردن

to meet the a of : به تصويب رسيدن

to meet the ear : شنيده شدن

to meet the eye : چشم نظر را جلب کردن ،نمودار بودن

to meet with a repulse : رد شدن ،پذيرفته نشدن ،پاسخ رد شنيدن

to melt down : اب کردن( چيزى بدانگونه که بشکل ماده خام درايد)

to melted in to another form : بطور غير محسوس تبديل شکل دادن

to melted in to tears : بگريه در امدن

to mend matters : کارها را اصلاح کردن ،اوضاع را بهبود بخشيدن

to mend or end : اصلاح کردن يا موقوف کردن

to mend the fire : سوخت به اتش رساندن ،اتش را تيز کردن

to merit reward : سزاوار پاداش بودن

to metallizo rubber : گوگرد زدن پلاستيک و انرا کشدارتر کردن

to miff off : پژمردن ،خشک شدن

to milk the ram : اب در هاون ساييدن ،کوشش بيهوده کردن

to mill flour : ارد درست کردن

to mince matters : در پرده سخن گفتن ،از گفتن راستى فرو گذار کردن

to misbehave oneself : درست رفتار نکردن ،بى ادبى کردن

to miss a mark : نشانى را نزدن ،خطا کردن

to miss fire : در نرفتن از تفنگ ،کامياب نشدن ،نرسيدن

to miss plant : سبز نشدن

to miss the buy : فرصت را ازدست دادن

to mop up : خشکاندن ،برداشتن ،پاک کردن ،سر کشيدن ،کلک چيزى را کندن

to mope a way : به افسردگى و پکرى گذراندن

to more than : به بيش از , بوه بيش از

to morrow week : از فردا يک هفته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1