لغات مشابه
to mark time : در جا زدن

to marry at a registry office : در دفتر ثبت يا محضر رسمى ازدواج کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: