لغات مشابه
to misbehave oneself : درست رفتار نکردن ،بى ادبى کردن

to miss a mark : نشانى را نزدن ،خطا کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: