لغات مشابه
to miss a mark : نشانى را نزدن ،خطا کردن

to miss fire : در نرفتن از تفنگ ،کامياب نشدن ،نرسيدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: