لغات مشابه
to mope a way : به افسردگى و پکرى گذراندن

to more than : به بيش از , بوه بيش از

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: